Jump to content
Forum Odszkodowania

Kolizja w drodze do pracy


Adam80LDZ
 Share

Recommended Posts

Witam.

Jadąc do pracy samochodem zostałem uderzony w tył samochodu przez innego kierowcę. Siła uderzenia była na tyle duża że zostałem wepchnięty na samochód przede mną. W trakcie tego zdarzenia moja głowa z dużą siłą poleciała najpierw do tyłu, a następnie do przodu. Na miejsce kolizji zostało wezwane pogotowie lecz ze względu na "adrenalinę" poza bólem szyi i pleców odmówiłem hospitalizacji. Po dwóch dniach od tego zdarzenia zacząłem odczuwać silny ból w okolicach szyi, pleców jak również mrowienie w koniuszkach palców oraz zawroty głowy i ból głowy. Udałem się na pogotowie skąd karetką zostałem przewieziony do szpitala na ostry dyżur ortopedyczny. Tam miałem zrobioną tomografię kom. gdyż na pogotowiu podejrzewano złamanie trzonu kręgu C5 i skierowano mnie na wizytę u neurologa.

Moje pytanie brzmi - czy w takim przypadku przysługuje mi prawo do odszkodowania z tytułu utraty/uszczerbku na zdrowiu i jak dalej postępować lub gdzie się zgłosić z tą sprawą.

Jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe informację proszę pytać. Ja będę co jakiś czas zaglądał.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację i pomoc w tym temacie.

Link to comment
Share on other sites

1) Przysługuje Panu odszkodowanie jak i zadośćuczynienie z polisy OC pojazdu którym kierował sprawca. Szkodę można likwidować również z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. w pracy) jak i indywidualnych z tym, że z ubepzieczenia NNW przysługuje jedynie co do zasady odszkodowanie liczone jako trwały uszczerbek na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia. Wobec tego szkodę z NNW zgłasza się co do zasady po zakończeniu leczenia i rehabilitacji chyba, że istnieje ryzyko przedawnienia roszczenie, które następuje po 3 latach od zaistnienia szkody z tym, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Wobec tego przed zakończeniem leczenia i rehabilitacji nie sposób ocenić trwały uszczerbek na zdrowiu który jest jedyną składową odszkodowania. Inna sytuacja jest w przpadku likwidacji szkody z polisy OC, gdzie trwały uszczerbek na zdrowiu to tylko jedna z licznych składowych na które składa się zadośćuczynienie. Wobec tego można zgłosić roszczenie w każdym czasie do ubezpieczyciela sprawcy pojazdu. Z polisy OC przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 10 czerwca 1999 r. II UKN 681/98 „Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę (art. 445 § 1 KC) należy uwzględniać przede wszystkim nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym”. Podobnie S.N. w wyroku z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 „Oceniając rozmiar doznanej krzywdy trzeba zatem wziąć pod rozwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury” (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, OSNC 1974, nr 9, poz. 145 oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1965 r., II PR 280/65, OSNCP 1966, nr 10, poz. 168, z dnia 4 czerwca 1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 37, z dnia 10 października 1967 r., I CR 224/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 107, z dnia 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, OSNCP 1981, nr 5, poz. 81, z dnia 10 grudnia 1997 r., III CKN 219/97, nie publ., z dnia 20 marca 1998 r., II CKN 650/97, nie publ., z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, nie publ., z dnia 12 października 2000 r., IV CKN 128/00, nie publ., z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, nie publ., z dnia 29 września 2004 r., II CK 531/03, nie publ., z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 40 oraz z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, nie publ., z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, OSNC-ZD 2008, nr D, poz. 95, z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010, nr 5, poz. 47, z dnia 26 listopada 2009 r., III CSK 62/09, OSNC-ZD 2010, nr C, poz. 80 i z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 244/09, nie publ.). Co ważne w XX wieku ukształtował się pogląd, że wysokość zadośćuczynienia powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1965 r., I PR 203/65, OSPiKA 1966, nr 4, poz. 92). Już w XXI wieku S.N. dąży do przełamania tej tendencji i wielokrotnie podkreślał że ze względu na kompensacyjny charakter zadośćuczynienia jego wysokość musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, adekwatną do warunków gospodarki rynkowej. Zgodnie z tezę S.N. z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03 „Powołanie się przez sąd przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na potrzebę utrzymania wysokości zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, nie może prowadzić do podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia”. Wyrok S.N. z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 „Stopa życiowa poszkodowanego nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.)”. Z odszkodowań dobrowolnych NNW grupowych (np. w pracy) jak i indywidualnych przysługuje odszkodowanie, którego wysokość wylicza się metodą uproszczoną jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Trzeba zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia- tzw. OWU, gdyż ubezpieczyciel może np. przewidywać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;

 

2) Z uwagi, że to był wypadek w drodze do pracy proszę niezwłocznie zgłosić wypadek pracodawcy najlepiej na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Jest to ardzo istotne aby otrzymywał Pan 100% wynagrodzenia. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów.

Link to comment
Share on other sites

 

Saint wrote:

szybko zgłóś szkode do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy tej kolizji, czyli tego, ktory w ciebe wjechał

Nie ma takiego pośpiechu. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgodnie z art. 442[1] § 3 k.c. w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co ważne w myśl art. 442[1] § 4 k.c. przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Link to comment
Share on other sites

a po co ma czekac niewiadomo ile jak towarzystwo ma 30 dni na wyplate kwoty bezspornej. przy takim urazie sa potrzebne pieniądze na leczenie i zwiąkszone potrzeby. w czasie leczenia uzbierasz inne dokumenty medyczne, staniesz na komisji i wyślesz z poprwnie oszacownym roszczeniem. to ze jest 3 lata to nie znaczy ze trzeba czekac.
Link to comment
Share on other sites

 

Saint wrote:

a po co ma czekac niewiadomo ile jak towarzystwo ma 30 dni na wyplate kwoty bezspornej. przy takim urazie sa potrzebne pieniądze na leczenie i zwiąkszone potrzeby. w czasie leczenia uzbierasz inne dokumenty medyczne, staniesz na komisji i wyślesz z poprwnie oszacownym roszczeniem. to ze jest 3 lata to nie znaczy ze trzeba czekac.

Tak ale na spokojnie, gdyż trzeba solidnie przygotowqać pismo roszczeniowe. Składanie na szybkiego, w pośpiechu to lepiej wolniej i przygotować solidne, rzetelne pismo. Nikt nie musi o czekaniu latami ale postępować z rozwagą.

Link to comment
Share on other sites

 

Saint wrote:

pafagrafy paragrafami, a towarzystwo i tak wie swoje i będize utrudniac, wiec im szybciej sie zacznie tym szybciej będzie wiadomo z kim ma sie do czynienia.

Słusznie- ale warto dobrze zacząć aby nie było odwrotnie i T.U. nie zobaczyło z kim ma do czynienia. Wówczas będą mogli jeszcze bardziej utrudniać.

Link to comment
Share on other sites

Adam80ŁDZ wrote:
Witam.
Jadąc do pracy samochodem zostałem uderzony w tył samochodu przez innego kierowcę. Siła uderzenia była na tyle duża że zostałem wepchnięty na samochód przede mną. W trakcie tego zdarzenia moja głowa z dużą siłą poleciała najpierw do tyłu, a następnie do przodu. Na miejsce kolizji zostało wezwane pogotowie lecz ze względu na "adrenalinę" poza bólem szyi i pleców odmówiłem hospitalizacji. Po dwóch dniach od tego zdarzenia zacząłem odczuwać silny ból w okolicach szyi, pleców jak również mrowienie w koniuszkach palców oraz zawroty głowy i ból głowy. Udałem się na pogotowie skąd karetką zostałem przewieziony do szpitala na ostry dyżur ortopedyczny. Tam miałem zrobioną tomografię kom. gdyż na pogotowiu podejrzewano złamanie trzonu kręgu C5 i skierowano mnie na wizytę u neurologa.
Moje pytanie brzmi - czy w takim przypadku przysługuje mi prawo do odszkodowania z tytułu utraty/uszczerbku na zdrowiu i jak dalej postępować lub gdzie się zgłosić z tą sprawą.
Jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe informację proszę pytać. Ja będę co jakiś czas zaglądał.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację i pomoc w tym temacie.
Jeśli odpowiedzialność za kolizję ponosi inny kierujący oczywiście może Pan wystąpić z jego polisy OC o:
- zadośćuczynienie za krzywdę
- odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia, przejazdów, rehabilitacji

Skoro wypadek był wypadkiem w drodze do pracy należy o tym zawiadomić pracodawcę, aby sporządził kartę wypadku w drodze do pracy, a takie uznanie wypadku pozwoli uzyskać zasiłek chorobowy w wysokości 100 % jego podstawy.

Poza tym jeśli posiada Pan dobrowolne ubezpieczenia NNW (komunikacyjne, grupowe pracownicze) to z nich również można zgłosić wnioski o wypłatę świadczeń.
Link to comment
Share on other sites

katalog odszkodaownia mozna uzupełnic o koszty opieki, zwrot utraconego zarobku i pewnie pare innych by można znależć po wywiadzie z osoba poszkodowana. w sprawie zarobku to jesli jest w glownej mierze prowizyjny to trzeba sie zastanowic bo z zusu nie zwroca tyle co z oc ,oczywiscie po dobrym obliczeniu
Link to comment
Share on other sites

 

Saint wrote:

przzeciez złozenie o bezsporną to nic zdrożnego, to by była granda jasli by towwarzystwo miało utrudniac ze ktos złożyl o bezsporną, niedorzeczność

Nikt tego nie neguje a tylko nadmienia aby dokument przygotować rzetelnie, gdyż inaczej T.U. zobaczy, że ma do czynienia z laikiem i później może utrudniać. Wobec tego nie chodzi tutaj o to, że ktoś składa roszczenie o wypłatę kwoty bezspornej tylko o to w jaki sposób składa.

Link to comment
Share on other sites

W chwili obecnej jestem po wizycie rzeczoznawcy w sprawie samochodu. Czekam na wycenę, a samochód nie nadaje się już do naprawy. W sprawie zdrowia w chwili obecnej zbieram i kseruję wszelkie otrzymane dokumenty. Póki co mam na 4 tygodnie założony kołnierz ortopedyczny i czeka mnie jeszcze wizyta u neurologa. Z tym, że na wizytę u neurologa przyjdzie mi czekać do stycznia przyszłego roku. Co gorsza obawiam się, że ten wypadek może spowodować problemy w pracy ponieważ pracuję w laboratorium budowlanym i mam do czynienia z ciężkimi elementami do dźwigania. I w związku z tym nie wiem czy moja praca nie będzie powodować odnawiania się tego urazu.
Link to comment
Share on other sites

Adam80ŁDZ wrote:
W chwili obecnej jestem po wizycie rzeczoznawcy w sprawie samochodu. Czekam na wycenę, a samochód nie nadaje się już do naprawy. W sprawie zdrowia w chwili obecnej zbieram i kseruję wszelkie otrzymane dokumenty. Póki co mam na 4 tygodnie założony kołnierz ortopedyczny i czeka mnie jeszcze wizyta u neurologa. Z tym, że na wizytę u neurologa przyjdzie mi czekać do stycznia przyszłego roku. Co gorsza obawiam się, że ten wypadek może spowodować problemy w pracy ponieważ pracuję w laboratorium budowlanym i mam do czynienia z ciężkimi elementami do dźwigania. I w związku z tym

nie wiem czy moja praca nie będzie powodować odnawiania się tego urazu.
1) Wobec tego warto porządnie się wylczyć i wyrehabilitować przed powrotem do pracy. Ponadto ów aspekt znacznie wpłynie na wysokość zadośćuczynienia.
Link to comment
Share on other sites

to tym bardziej nie ma co czekac ze zgoszeniem szkody osobowej, jka zgłosisz teraz to ok 20 stycznie będiesz mial wypłaconą kwotę bezsporną, a po neurologu napiszesz o dopłate i będzie mocna postawa w dok,med. Tylko nie wysyłaj im oryginalów tylko kopie.
Link to comment
Share on other sites

 

Saint wrote:

to tym bardziej nie ma co czekac ze zgoszeniem szkody osobowej, jka zgłosisz teraz to ok 20 stycznie będiesz mial wypłaconą kwotę bezsporną, a po neurologu napiszesz o dopłate i będzie mocna postawa w dok,med. Tylko nie wysyłaj im oryginalów tylko kopie.

Słusznie- można na spokojnie przygotować rzetelne pismo i zgłosić szkodę osobową.

Link to comment
Share on other sites

Saint wrote:
to tym bardziej nie ma co czekac ze zgoszeniem szkody osobowej, jka zgłosisz teraz to ok 20 stycznie będiesz mial wypłaconą kwotę bezsporną, a po neurologu napiszesz o dopłate i będzie mocna postawa w dok,med. Tylko nie wysyłaj im oryginalów tylko kopie.
Ja planuję napisać pismo, następnie je wydrukować, podpisać, zeskanować i tak samo zrobić z dok. medycznymi, a następnie wysłać do nich e-mail. No chyba, że tak nie można to wtedy skseruję i wyślę pocztą.
szkoda wrote:
Słusznie- można na spokojnie przygotować rzetelne pismo i zgłosić szkodę osobową.
Rzetelne pismo ? To co w skład takiego pisma ma wchodzić ?
Link to comment
Share on other sites

Niektóre towarzystwa mają opcje zgłoszenia szkody przez internet, wtedy są specjalne formularze, także wystarczy, że zobaczysz czy na www danego TU jest zakładka likwidacja szkód - zgłoś szkodę. Inną opcją jest wysłanie poczta tradycyjną i wtedy TU mają do ściągnięcia druk, który trzeba ręcznie uzupełnić. jeśli wyślesz pocztą to za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oprocz medycznych, druku zgłoszenia i pisma załącz notatke policyjną i prawo jazdy. Odnośnie pisma to szkoda dobrze opisał to w poście na początku. Napisz okoliczności zdarzenia, jakie są skutki wypadku zdrowotne i w życiu zawodowym i prywatnym, możesz podeprzeć sie którymś z orzeczeń. Oblicz koszty czyli leczenie, dojazdy etc. Na koniec napisz, że jesteś w trakcie leczenia i oczekujesz wyplaty kwoty bezspornej, a w kolejnym pimie uzupelnisz roszczenie i prześlesz dalsze dokumenty. Oczywiście podaj nr konta, na ktory mają przelać pieniądze.
Link to comment
Share on other sites

Nie ma na co czekać! Im szybciej zacznie Pan ubiegać sie o odszkodowanie, tym zadośćuczynienie może być większe. Niech Pan nie pozwoli Towarzystwu Ubezpieczeniowemu przetrzymywać Pańskich pieniędzy. Warto sie zgłosić do Kancelarii Prawnej Omega
Link to comment
Share on other sites

Adam80ŁDZ wrote:
Rzetelne pismo ? To co w skład takiego pisma ma wchodzić ?
1) Rzetelnie tzn. solidnie, dokładnie etc.;

2) Opis szkody, wartość roszczenia, dowody m.in. dokumentacja medyczna, faktury, rachunki, notatka policyjna, etc..
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...