Jump to content
Forum Odszkodowania

PZU zwleka ze zwrotem kosztów powypadkowych


lolcia
 Share

Recommended Posts

Witam, ponad 3lata temu miałam poważny wypadek na motocyklu. Odzyskiwaniem odszkodowania z OC sprawcy zajmuje się sama - z niezłym skutkiem myślę. PZU zapłaciło mi już za część roszczeń które złożyłam - za każdym razem odpowiadali na roszczenia w dość krótkim terminie. Do czasu.Pod koniec sierpnia br. zawiozłam im dość sporą dokumentacje ( ok.120stron)dot. zwrotu kosztów związanych z wypadkiem itp. - było tego dużo jednorazowo bo musiałam się zmieścić przed 3letnim okresem przedawnienia a nie chciałam pominąć niczego za co należy mi się zwrot. Wszytko bardzo ładnie opisałam i udokumentowałam - stąd pewnie taka ilość stron. Niestety do dzisiaj - a mija już 3 miesiąc nie mam żadnej odpowiedzi. Cisza! Co mogę, teraz zrobić, jak napisać i uzasadnić ponaglenie? Z tych kosztów wyszła spora kwota i stąd zapewne taka reakcja PZU.

Proszę o podpowiedzi.

Link to comment
Share on other sites

Proszę wystosować wezwanie do wypłaty odsetek za zwłokę w spełnieniu zobowiązania. Termin likwidacji zgłoszonych roszczeń określa jasno art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Skoro TU wypłacało już wcześniej za szkodę to znaczy, że przyjęli odpowiedzialność i później zgłoszone roszczenia powinny być szybciej rozpatrywane, bo już pewnych procedur powtarzać nie trzeba. Poza tym wspomniany art. 14 nakłada na TU określone obowiązki jakie powinno wykonać gdy nie może wydać decyzji w terminie.

 

Oprócz wezwania do wypłaty odsetek proszę przygotować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego na nieterminową likwidację szkody.

Link to comment
Share on other sites

lolcia wrote:
Witam, ponad 3lata temu miałam poważny wypadek na motocyklu. Odzyskiwaniem odszkodowania z OC sprawcy zajmuje się sama - z niezłym skutkiem myślę. PZU zapłaciło mi już za część roszczeń które złożyłam - za każdym razem odpowiadali na roszczenia w dość krótkim terminie. Do czasu.Pod koniec sierpnia br. zawiozłam im dość sporą dokumentacje ( ok.120stron)dot. zwrotu kosztów związanych z wypadkiem itp. - było tego dużo jednorazowo bo musiałam się zmieścić przed 3letnim okresem przedawnienia a nie chciałam pominąć niczego za co należy mi się zwrot. Wszytko bardzo ładnie opisałam i udokumentowałam - stąd pewnie taka ilość stron. Niestety do dzisiaj - a mija już 3 miesiąc nie mam żadnej odpowiedzi. Cisza! Co mogę, teraz zrobić, jak napisać i uzasadnić ponaglenie? Z tych kosztów wyszła spora kwota i stąd zapewne taka reakcja PZU.
Proszę o podpowiedzi.
Jeśli chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. Wobec przekroczenie ustawowych terminów przez T.U. zasadnym jest wezwanie do zapłaty odestek ustawowycy za zwłokę w spełnieniu należnego świadczenia. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zasadna jest także skarga do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Szkodę można też likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrwolnych NNW grupowych (np. w pracy) jak i indywidualnych.
Link to comment
Share on other sites

lolcia wrote:
Witam, ponad 3lata temu miałam poważny wypadek na motocyklu. Odzyskiwaniem odszkodowania z OC sprawcy zajmuje się sama - z niezłym skutkiem myślę. PZU zapłaciło mi już za część roszczeń które złożyłam - za każdym razem odpowiadali na roszczenia w dość krótkim terminie. Do czasu.Pod koniec sierpnia br. zawiozłam im dość sporą dokumentacje ( ok.120stron)dot. zwrotu kosztów związanych z wypadkiem itp. - było tego dużo jednorazowo bo musiałam się zmieścić przed 3letnim okresem przedawnienia a nie chciałam pominąć niczego za co należy mi się zwrot. Wszytko bardzo ładnie opisałam i udokumentowałam - stąd pewnie taka ilość stron. Niestety do dzisiaj - a mija już 3 miesiąc nie mam żadnej odpowiedzi. Cisza! Co mogę, teraz zrobić, jak napisać i uzasadnić ponaglenie? Z tych kosztów wyszła spora kwota i stąd zapewne taka reakcja PZU.
Proszę o podpowiedzi.
Witam,
polecam złożyć skargę do Rzecznika ubezpieczonych i KNF, wszystkie informacje są dostępne na ich www i pod wskazanymi nr tel.
Link to comment
Share on other sites

martaruczewska wrote:
Dobry wieczór
Pomagamy ofiarom wypadków drogowych i ich Rodzinom w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy.
Cel to spełnienie potrzeb ,oczekiwań i wymagań naszych Klientów, poprzez stabilną i wysoką jakość oferowanych usług. Jeśli zdarzył Ci się wypadek nie z Twojej winy, masz prawo do odszkodowania.
Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia. Na marginesie podniosę, że wina poszkodowanego w wypadku nie wyłącza możliwości ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC. W przypadku poszkodowanego- pieszego, rowerzysty, pasażera poszkodowanego przez kieruącego pojazdem mechanicznym jedynie wyłączna wina poszkodowanego stanowi przesłankę egzoneracyjną, która wyłącza odpowiedzialność kierującego mechanicznym środkiem komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Kierujący pojazdem mechanicznym odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody na pieszym, rowerzyście, pasażerach- art. 436 § 1 k.c.. Na zasadzie winy odpowiadają jedynie wzajemnie względem siebie posiadacze samoistni lub zależni w przypadku zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody- art. 436 § 2 k.c. oraz kierowca względem pasażera w przypadku przewozu osób z grzeczności- art. 436 § 2 zd. 2 k.c.. Wobec tego aby kierowca wyłączył się od odpowiedzialności za szkodę na pieszym, rowerzyście, pasażeru przewożonego nie z grzeczności musi wykazać istnienie jednej z przesłanek egzoneracyjnych tj., że szkoda wynikła z działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego (a nie z współwiny) lub osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności.
Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

Na marginesie podniosę, że wina poszkodowanego w wypadku nie wyłącza możliwości ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC. W przypadku poszkodowanego- pieszego, rowerzysty, pasażera poszkodowanego przez kieruącego pojazdem mechanicznym jedynie wyłączna wina poszkodowanego stanowi przesłankę egzoneracyjną, która wyłącza odpowiedzialność kierującego mechanicznym środkiem komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Kierujący pojazdem mechanicznym odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody na pieszym, rowerzyście, pasażerach- art. 436 § 1 k.c.. Na zasadzie winy odpowiadają jedynie wzajemnie względem siebie posiadacze samoistni lub zależni w przypadku zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody- art. 436 § 2 k.c. oraz kierowca względem pasażera w przypadku przewozu osób z grzeczności- art. 436 § 2 zd. 2 k.c.. Wobec tego aby kierowca wyłączył się od odpowiedzialności za szkodę na pieszym, rowerzyście, pasażeru przewożonego nie z grzeczności musi wykazać istnienie jednej z przesłanek egzoneracyjnych tj., że szkoda wynikła z działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego (a nie z współwiny) lub osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Ta odpowiedź nie ma nic wspólnego tym wątkiem? lolcia wyraźnie napisała, że zajmuje się szkodą z dobrym efektem, więc, nie może być mowy o winie poszkodowanego. jeśli już musisz wklejać te treści to z rozmysłem.

Link to comment
Share on other sites

paruslex wrote:
Ta odpowiedź nie ma nic wspólnego tym wątkiem? lolcia wyraźnie napisała, że zajmuje się szkodą z dobrym efektem, więc, nie może być mowy o winie poszkodowanego. jeśli już musisz wklejać te treści to z rozmysłem.
Akurat nie odpowiadałem na zapytanie Pani pod pseudonimem lolcia tylko na publikację Pani oferującej swoje odpłatne usługi likwidacji szkód jedynie na marginesie zaznczając, że oferta nie jest doskonała. Wobec tego wskazałem również odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Ponadto ową treść napisałem bezpośrednio w tym temacie i nie została ona nigdzie napisana przez moją osobę wcześniej, a następnie rzekomo tutaj przeklejona. Byś może Pani zauważyła podobną, ale na pewno nie w takim samym, identycznym układzie. Akurat potrafię szybko pisać i myśleć i nie muszę kopiować wcześniej napisanych odpowiedzi. Co prawda czasami mi się to zdarza ale nie jest to zasadą. Ponadto osoby, które permanentnie jedynie publikują oferty odpłatnej pomocy w likwidacji szkód nie zawsze rozumieją odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka. Tym samym w pełni zasadnym było zwrócić uwagę na oczwiste łamanie regulaminu oraz wskazanie na margiensie przedmiotowych kwestii zasad odpowiedzialności.
szkoda wrote:
Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.
szkoda wrote:
Na marginesie podniosę, że (...). Wobec tego aby kierowca wyłączył się od odpowiedzialności za szkodę na pieszym, rowerzyście, pasażeru przewożonego nie z grzeczności musi wykazać istnienie jednej z przesłanek egzoneracyjnych tj., że szkoda wynikła z działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego (a nie z współwiny) lub osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności.
Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

Na marginesie podniosę, że (...). Wobec tego aby kierowca wyłączył się od odpowiedzialności za szkodę na pieszym, rowerzyście, pasażeru przewożonego nie z grzeczności musi wykazać istnienie jednej z przesłanek egzoneracyjnych tj., że szkoda wynikła z działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego (a nie z współwiny) lub osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Rozumiem, ze to była, choć nie związana z wątkiem , akcja edukacyjna agenta.

Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

Ponadto ową treść napisałem bezpośrednio w tym temacie i nie została ona nigdzie napisana przez moją osobę wcześniej, a następnie rzekomo tutaj przeklejona. Byś może Pani zauważyła podobną, ale na pewno nie w takim samym, identycznym układzie. Akurat potrafię szybko pisać i myśleć i nie muszę kopiować wcześniej napisanych odpowiedzi. Co prawda czasami mi się to zdarza ale nie jest to zasadą.

Nie wiem czy wypowiedz była przyklejona, jeśli uraziłam, to przepraszam, niemniej oderwanie wypowiedzi z kontekstu wywołało moje zdziwienie.

Link to comment
Share on other sites

 

paruslex wrote:

Rozumiem, ze to była, choć nie związana z wątkiem , akcja edukacyjna agenta.

Tak. Irytują mnie osoby, które wchodzą na forum i nie udzielając ani jednej odpowiedzi na forum od razu oferują swoje odpłatne usługi. Ponadto czynią to tak nieumiejętnie, że np. w temacie, gdzie mowa o wypadku jednego pojazdu, kierowcy owego pojazdu doradzają likwidację szkody z polisy OC tegoż pojazdu. Taka sytuacja zdarzyła się właśnie tutaj na forum.

Link to comment
Share on other sites

 

paruslex wrote:

Nie wiem czy wypowiedz była przyklejona, jeśli uraziłam, to przepraszam, niemniej oderwanie wypowiedzi z kontekstu wywołało moje zdziwienie.

Wobec tego skoro sie nie wie to nie trzeba pisać o przeklejaniu i stawiać tego jako pewnik, fakt. Natomiast co do zasady zawsze cytuję treść na którą publikuję odpowiedź wobec tego przecież oczywiste było, że odpowiadam na ofertę usług Agenta, a nie na zapytanie. Wobec tego nie sposób było tego nie zauważyć, że zacytowałem ofertę Agenta. Ponadto nie sposob było nie zauważyć, że pisałem o łamaniu rgulaminu forum. Zresztą Pani to zauważyła, gdyż cytując moją odpowiedź pominęła Pani właśnie ową treść o łamaniu regulaminu przez Agenta. Ponadto nie sposób było nie zauważyć, że użyłem słowa "na marginesie" co świadczy o tym, że dalej treść odnosi się do owej zacytowanej oferty Agenta.

Link to comment
Share on other sites

Mam pytanie-na jaki punkt kodeksu powinnam się powołać pisząc wniosek o zwrot kosztów leczenia,dojazdów i rehabilitacji?Bardzo Proszę o pomoc,szukałam ale nie jestem pewna a nie chciałbym popełnić błędu...
Link to comment
Share on other sites

 

Celi85 wrote:

Mam pytanie-na jaki punkt kodeksu powinnam się powołać pisząc wniosek o zwrot kosztów leczenia,dojazdów i rehabilitacji?Bardzo Proszę o pomoc,szukałam ale nie jestem pewna a nie chciałbym popełnić błędu...

1) 444 § 1 k.c. i art. 361 k.c..

Link to comment
Share on other sites

Bardzo Panu DZIĘKUJĘ,znajoma zachęciła mnie do skorzystania z tego forum,jak to dobrze że są jeszcze Ludzie i miejsca gdzie można uzyskać pomoc...Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

 

Celi85 wrote:

Bardzo Panu DZIĘKUJĘ,znajoma zachęciła mnie do skorzystania z tego forum,jak to dobrze że są jeszcze Ludzie i miejsca gdzie można uzyskać pomoc...Pozdrawiam

Przyjemność po mojej stronie.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...