Jump to content
Forum Odszkodowania

Odszkodowanie w wypadku smiertelnym


Driver1
 Share

Recommended Posts

Witam,

 

Mam problem z uzyskaniem odpowiedniej kwoty odzkodowania.

Bylem uczestnikiem wypadku smiertelnego - zginal kierowca auta jadacego z przeciwka.

Wina oczywiscie zmarlego kierowcy.

Z powodu niezamkniecia jeszcze sprawy przez prokurature musialem skorzystac z mojego ac. Ubezpieczenie mam w pzm (wycena na bazie info expert na kwote 50100 zl brutto, wykupiona amortyzacja czesci). Po ogledzinach rzeczoznawcy wycenil wartosc napraw na ok 78 000 zl - dlatego zostala zatwierdzona szkoda calkowita (wartosc wraku 20 000zl).

 

Na dzien dzisiejszy chce naprawic swoj samochod i cieszyc sie nim dalej. Niestety PZM chce mi wyplacic niecale 24000 zl.

To jest nierealna kwota naprawy. Naprawa bedzie kosztowala ok 45 000 zl - czy jest mozliwosc uzyskania od ubezpieczyciela takiej kwoty?

Bede rowniez zadowolony jesli po naprawie warsztat (autoryzowany - bo chce miec nowe i oryginalne czesci) wystawi mi fakture na podstawie ktorej otrzymam zwrot poniesionych kosztow.

Co dalej robic? Dodam ze nie chce wyludzac zadnych pieniedzy - chce tylko naprawic swoj samochod!!

 

Dziekuje za wszelkie porady.

Link to comment
Share on other sites

Mozna pisać o zmianę na szkodę częściowa jeśli udowodnisz , ze jesteś w stanie naprawić samochód za kwotę nie przekraczająca jego wartości.
Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) czynnościami ubezpieczeniowymi są również przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Jeśli pojazd mechaniczny jest stary, a rozmiar uszkodzeń bardzo duży to można zakładać z prawdopodobieństwem bliskim jedności, że jest to szkoda całkowita. Wobec tego wydawanie pieniędzy na rzeczoznawcę aby kwestionować kosztorys jest błędną strategią działania. Choćby wówczas udowodnić zaniżone ceny m.in. części zamiennych w kosztorysie to tym bardziej wyjdzie szkoda całkowita. Wobec tego w takim przypadku należy kwestionować wycenę pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody oraz wycenę wraku posiłkując się ostatecznie prywatną opinią rzeczoznawcy. Do wyceny pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody bierze się pod uwagę wielu czynników tj. m.in. rok produkcji, marka, model, ogólny stan pojazdu, wyposażenie pojazdu, stan ogumienia, przebieg, koszty ewentualnych remontów i napraw powypadkowych. Można też zawnioskować do T.U. o pomoc w sprzedaży wraku na giełdzie on- line (portalach aukcyjnych) o ile pojazd mechaniczny nie jest zbyt stary, a cena wraku nie jest zbyt niska. W innym wypadku wchodzi w grę jedynie złomowanie wraku pojazdu mechanicznego. W przypadku złomowania należy przedstawić T.U. dokument ze złomowania wraku oraz dokument wyrejestrowania pojazdu i wnosić o dopłatę kwoty do kwoty wartości ceny wraku wyliczonej przez T.U.. Innymi słowy wnosić o dopłatę kwoty wynikłej z różnicy pomiędzy ceną wraku wyliczoną przez T.U., a uzyskaną kwotą ze złomowania wraku. Natomiast szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu nieuszkodzonego na dzień powstania szkody. Należy tutaj uważać na T.U. który czasami przyjmuje szkodę całkowitą jeśli koszty naprawy przekracza 70% wycena pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień zaistnienia szkody. Jest to niedopuszczalna praktyka T.U. co wynika z wypracowanej od lat doktryny, piśmiennictwa i judykatury S.N.. Jedynie w przypadku polisy dobrowolnej AC, gdzie OWU reguluję kwestię szkody całkowitej można przyjmować, że szkoda całkowita występuje wówczas gdy koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu przekracza 70% wyceny. Jedynie w przypadku polisy AC to umowa i jego OWU reguluję kwestię szkody całkowitej. Jeśli T.U. przyjmuje traki próg szkody całkowitej w przypadku likwidacji szkody z polisy OC to znaczy, że T.U. wprowadza w błąd. Zgodnie z art. 363 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Wysokość odszkodowania jest zależna od rozmiaru uszkodzeń pojazdu, ich części, stanu pojazdu sprzed wypadku tj. m.in. rok produkcji, marka, model. Wobec tego jedynie gdy mamy do czynienia ze szkodą częściową lub szkoda całkowita jest wysoce wątpliwa warto nawet prywatnie zlecić wykonane kosztorysu przez rzeczoznawcę. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 903/00 „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku” (por. wyrok z dnia 20 kwietnia 1971 r., II CR 475/70, OSPiKA 971, nr 12, poz. 231, wyrok z dnia 1 września 1970 r., II CR 371/70, OSNCP 1971, nr 5, poz. 93). Postanowienie S.N. z dnia 12 stycznia 2006r. składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej sygn. akt III CZP 76/05 „Utrwalony należy uznać pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nie przewyższający jego wartości sprzed wypadku nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1. Ponadto sąd uzasadniając swoje stanowisko jednoznacznie wskazał, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku stwierdzając nadto, że stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza rozmiar należnego odszkodowania. Poglądy te są aprobowane w doktrynie prawa ubezpieczeniowego. Tym samym w pełni poparł uprzednio prezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych stanowisko, jednocześnie prezentując w swoich przemyśleniach powstały na omawianym tle bogaty dorobek jednolitej i ugruntowanej judykatury (m.in. w orzeczeniach z dnia 1 września 1970r., II CR 371/70 - OSNCP 1971, z. 5, poz. 93, z dnia 3 lutego 1971r., II CRN 450/70 - OSNCP 1971, z. 205, z dnia 20 kwietnia 1971r., II CR 475/70 - OSPiKA 1971, z. 12, poz. 231, z dnia 20 lutego 1981r., I CR 17/81 - OSNCP 1981R., z. 10, poz. 199, z dnia 13 grudnia 1988r., I CR 280/88 -nie publ., z dnia 29 stycznia 2002r., V CKN 682/00 - nie publ., z dnia 20 lutego 2002r., V CKN 903/00 - Mon. Pr. 2002, z. 19, poz. 897 oraz z dnia 11 czerwca 2003r., V CKN 308/01 - nie publ.)”. Wyrok S.A. w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (I ACr 30/92) „Szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekraczałby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody". Zgodnie tezą uchwały S.N. składu siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06 „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”. Zgodnie zaś z tezą uchwały S.N. z dn. 17 listopada 2011 r. sygn. akt III CZP 05/11 „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.
Link to comment
Share on other sites

Driver1 wrote:
Witam,

Mam problem z uzyskaniem odpowiedniej kwoty odzkodowania.
Bylem uczestnikiem wypadku smiertelnego - zginal kierowca auta jadacego z przeciwka.
Wina oczywiscie zmarlego kierowcy.
Z powodu niezamkniecia jeszcze sprawy przez prokurature musialem skorzystac z mojego ac. Ubezpieczenie mam w pzm (wycena na bazie info expert na kwote 50100 zl brutto, wykupiona amortyzacja czesci). Po ogledzinach rzeczoznawcy wycenil wartosc napraw na ok 78 000 zl - dlatego zostala zatwierdzona szkoda calkowita (wartosc wraku 20 000zl).

Na dzien dzisiejszy chce naprawic swoj samochod i cieszyc sie nim dalej. Niestety PZM chce mi wyplacic niecale 24000 zl.
To jest nierealna kwota naprawy. Naprawa bedzie kosztowala ok 45 000 zl - czy jest mozliwosc uzyskania od ubezpieczyciela takiej kwoty?
Bede rowniez zadowolony jesli po naprawie warsztat (autoryzowany - bo chce miec nowe i oryginalne czesci) wystawi mi fakture na podstawie ktorej otrzymam zwrot poniesionych kosztow.
Co dalej robic? Dodam ze nie chce wyludzac zadnych pieniedzy - chce tylko naprawic swoj samochod!!

Dziekuje za wszelkie porady.
Jeśli szkoda likwidowana jest z polisy AC to w większości z tych ubezpieczeń szkoda całkowita kwalifikowana jest jeśli koszt naprawy przekracza 70 % wartości samochodu.

Przy likwidacji szkody z polisy OC możliwa jest naprawa samochodu do wysokości jego wartości sprzed wypadku. Dodatkowo jeśli naprawi Pan samochód z polisy OC można dochodzić roszczenia o utratę wartości rynkowej auta.

W naszej ocenie bezpieczniejsza i korzystniejsza będzie likwidacja szkody z polisy OC. Ubezpieczyciel sprawcy szkody nie może przeciągać wypłaty odszkodowania z uwagi na fakt trwania postępowania karnego, ponieważ jako podmiot profesjonalny powinien dokonać likwidacji szkody wykorzystując posiadane zasoby.

Jeśli w wypadku ktoś doznał obrażeń ciała należy pomyśleć o likwidacji szkody na osobie.

Proszę również pamiętać, że przysługuje Panu prawo do samochodu zastępczego.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Kancelarią.
Link to comment
Share on other sites

Próg naprawy dokładnie okreslają ogólne warunki, w zależności od towarzystwa to 60-80% wartości pojazdu.Jeśli sam wyceniasz napawę na 48 tys to raczej nie przejdzie, jak PZM wyceniło go na 50 tys, a naprawę na 78 tys.
Link to comment
Share on other sites

 

paruslex wrote:

Próg naprawy dokładnie okreslają ogólne warunki, w zależności od towarzystwa to 60-80% wartości pojazdu.Jeśli sam wyceniasz napawę na 48 tys to raczej nie przejdzie, jak PZM wyceniło go na 50 tys, a naprawę na 78 tys.

Słusznie- popieram w całości.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...