Jump to content
Forum Odszkodowania

sprzeciw do decyzji lekarz orzecznika zus - 0 % uszczerbku na zdrowiu


Margo76
 Share

Recommended Posts

Bardzo proszę o podpowiedź czy jest sens odwołania od decyzji lekarza orzecznika Zus. w 2007 r. uległam wypadkowi w pracy co zostało rozstrzygnięte decyzj Sądu Pracy w 2011 r. Upadłam na plecy na zamarznięte podłoże, w wyniku wypadku mam usuniętą część dysku w części lędźwiowej kręgosłupa oraz wypadnięty drugi z dysków, po wypadku byłam niezdolna do pracy przez 1,5 roku. Lekarz orzecznik ZUS powiedział,że to nie wypadek spowodował uraz mojego kręgosłupa i stwierdził że mój kręgosłup jest krzywy. W związku z powyższym dzisiaj dostałam pismo z ZuS a wnim 0% uszczerbku. Jak argumentować takii sprzeciw. Czy samo to, że coś nam wycięli nie powoduje uszczerbku, ja już nic nie rozumiem. Poradźcie coś bardzo będę wdzięczna za wszelkie informacje.
Link to comment
Share on other sites

 

Margo76 wrote:

Bardzo proszę o podpowiedź czy jest sens odwołania od decyzji lekarza orzecznika Zus. w 2007 r. uległam wypadkowi w pracy co zostało rozstrzygnięte decyzj Sądu Pracy w 2011 r. Upadłam na plecy na zamarznięte podłoże, w wyniku wypadku mam usuniętą część dysku w części lędźwiowej kręgosłupa oraz wypadnięty drugi z dysków, po wypadku byłam niezdolna do pracy przez 1,5 roku. Lekarz orzecznik ZUS powiedział,że to nie wypadek spowodował uraz mojego kręgosłupa i stwierdził że mój kręgosłup jest krzywy. W związku z powyższym dzisiaj dostałam pismo z ZuS a wnim 0% uszczerbku. Jak argumentować takii sprzeciw. Czy samo to, że coś nam wycięli nie powoduje uszczerbku, ja już nic nie rozumiem. Poradźcie coś bardzo będę wdzięczna za wszelkie informacje.

Skoro zdarzenie uznano za wypadek przy pracy to logicznym jest, że uznano, iż powstał uraz w zwązku z wypadkiem. Aby spełniona była ustawowa definicja wypadku określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) muszą być spełnione kumulatywnie przesłanki: 1) nagłość zdarzenia; 2) przyczyna zewnętrzna; 3) skutek w postaci urazu lub śmierci; 4) nastąpiło w związku z pracą. Co ważne często zdarza się, że zespół powypadkowy uznaje, iż nie było przyczyny zewnętrznej. Tym samym lekarz orzecznik zakwestionowal ustalenia protokołu powypadkowego, a nie to, że uszczerbek na zdrowiu jest (oczywiście tego oficjalnie nie orzekł) ale owe dolegliwości nie mają nic wspólnego z wypadkiem przy pracy. Wobec tego trzeba iść właśnie w tym kierunku i zarzucić lekarzowi orzecznikowi, że podważył ustalenia sądu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Link to comment
Share on other sites

Margo76 wrote:
Bardzo proszę o podpowiedź czy jest sens odwołania od decyzji lekarza orzecznika Zus. w 2007 r. uległam wypadkowi w pracy co zostało rozstrzygnięte decyzj Sądu Pracy w 2011 r. Upadłam na plecy na zamarznięte podłoże, w wyniku wypadku mam usuniętą część dysku w części lędźwiowej kręgosłupa oraz wypadnięty drugi z dysków, po wypadku byłam niezdolna do pracy przez 1,5 roku. Lekarz orzecznik ZUS powiedział,że to nie wypadek spowodował uraz mojego kręgosłupa i stwierdził że mój kręgosłup jest krzywy. W związku z powyższym dzisiaj dostałam pismo z ZuS a wnim 0% uszczerbku. Jak argumentować takii sprzeciw. Czy samo to, że coś nam wycięli nie powoduje uszczerbku, ja już nic nie rozumiem. Poradźcie coś bardzo będę wdzięczna za wszelkie informacje.
W takiej sytuacji należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. W uzasadnieniu należy wskazać, że konsekwencją wypadku przy pracy była konieczność zabiegu operacyjnego i związane z nim negatywne konsekwencje.

Złożenie sprzeciwu nic Pani nie kosztuje, może Pani tylko zyskać.
Link to comment
Share on other sites

Sprzeciw proszę złożyć w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. O owych termianach Pani powinna zostać poinformowana wraz z decyzją na piśmie.
Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...
Witam. Miałam wypadek przy pracy. Maszyna była pozbawiona zabezpieczeń (aby było szybciej) i wciągnęło mi rękę. Mam amputowany jeden paliczek palca wskazującego i jeden środkowego prawej ręki. Byłam u lekarza orzecznika (który ledwo na mnie spojrzał) i przyznał mi łączne 4% uszczerbku. Wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało. Jestem kobietą, a nie mam kawałka ręki, nie jestem w stanie wykonywać większości czynności tą ręką a do tego mam brzydkie blizny. Czy mogę się odwołać i czy w ogóle mam szansę na przyznanie większego uszczerbku?
Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

 

w pierwszej kolejności wspomnę, że opis zdarzenia pozwala stwierdzić, że w zdarzeniu można odnaleźć winę pracodawcy - brak przestrzegania przepisów BHP. Radzę więc zapoznać się ze swoim protokołem BHP i w rubryce "przyczyny wypadku" sprawdzić, czy wskazano winę pracodawcy - jeśli tak, to mogłaby Pani starać się również o odszkodowanie uzupełniające z OC pracodawcy.

 

Wracając jednak do Pani pytania to procent uszczerbku na zdrowiu zależy od wielu czynników: od samego urazu, leczenia, wyglądu blizny, stanu zdrowia po zakończeniu leczenia. Zadaniem lekarza orzecznika jest określić uszczerbek na zdrowiu związany z amputacją paliczków. Jeśli lekarz nie przyłożył się do powierzonego mu zadania, to radziłabym odwołać się od decyzji lekarza orzecznika. Ma Pani na to 2 tygodnia od otrzymania pisma. Nie jestem lekarzem, ale myślę, że w Pani sytuacji 2 % uszczerbku za paliczek prawej ręki to zaniżona wartość, więc ma Pani dużą szansę na zwiększenia % uszczerbku po odwołaniu.

 

Polecam lekturę naszego Vademecum poszkodowanego po wypadku w pracy. Dowie się Pani z niego więcej o uzyskaniu odszkodowania z ZUS.

 

W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu poprzez wysłanie zgłoszenia albo odpowiedź na forum.

 

Pozdrawiam,

Izabela

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...