Jump to content
Forum Odszkodowania

Rena Z tytulu wypadku w pracy. Prosze o porade


thomuss
 Share

Recommended Posts

witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

 

Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

 

Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

 

i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

 

z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi

Link to comment
Share on other sites

thomuss wrote:
witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi
Musi Pani mieć na uwadze to, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolna do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Co oznacza niezdolność do pracy?: Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji. A w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jaki staż uprawnia do renty? Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:1) 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2) 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3) 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4) 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5) 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponad gimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe. Rodzaje rent: renta stała, renta okresowa, renta szkoleniowa. Renta stała przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Z dniem 1 listopada 2005 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 169, poz. 1412), wprowadzająca zmiany w zakresie ustalania przewidywanego okresu niezdolności do pracy. Zgodnie z tą nowelizacją niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat. Przepisy stanowią również, że jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Renta szkoleniowa - jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty istnieje możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy. Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.
Link to comment
Share on other sites

Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących: 1)daty powstania niezdolności do pracy, 2) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, 3) związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, 4) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 5) celowości przekwalifikowania zawodowego. Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Prawo wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu przysługuje wyłącznie od orzeczenia lekarza orzecznika wydanego od dnia 1 stycznia 2005 r. Dokumentacja - Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, w formie decyzji organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za które uważa się miejsce stałego pobytu. Wniosek powinien zawierać:1) imię i nazwisko osoby zainteresowanej, 2)datę i miejsce urodzenia, 3)miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały, 4) adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania), 5) numer NIP i PESEL, 6) wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana, 7) podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, smileys/bigeyes.gif jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku. Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: 1) kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), 2) dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, 3) zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS, druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków, 4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, 4) inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, 4) ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy). W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31 grudnia 1998 r. oraz potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, zostały złożone przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, nie należy dokumentów tych dołączać do wniosku o rentę, nawet gdyby dokumenty te zostały zwrócone wnioskodawcy. We wniosku o rentę należy podać, że dokumenty te zostały dołączone do wniosku o kapitał początkowy, podając jednocześnie numer sprawy kapitału początkowego.
Link to comment
Share on other sites

thomuss wrote:
witam , jakis czas temu pisalem na tym forum , chcialm zadac pytanie dla tych ktorzy sie na tym znaja, a mianowicie ,

Chcialbym sie ubiegac W zusie o rente z tytulu wypadku w pracy .

Jakie mam szanse jej przyznania , Amputacja kciuka prawej dloni zus stwierdzil 20 % uszczerbku na zdrowiu , i wyplacicl jednorazowe odszkodowanie, lekarz stwierdzil niezdolnosc do pracy, .

i teraz tez mam pytanie na jakiej teraz zasadzie bedzie przebiegala kwalifikacja , jesli oczywiscie skompletuje wszystkie dokumenty do zusu swiadectwa pracy wywiad zawodowy , informacja z zakladow pracy o zarobkach jesli to bede mial skladam wniosek do zusu i czekam na komisje i jakie racjonalne szanse mam aby uzyskac rente ?

z gory dziekuje za konkretne i przemyslane wypowiedzi
Jeśli lekarz prowadzący leczenie kieruje na komisję ZUS w celu ustalenia prawa do renty to zachodzi już jakaś przesłanka aby ją otrzymać. Co do szans trudno mówić w sytuacji gdy słyszy się co czyni ZUS.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...