Jump to content
Forum Odszkodowania

złamanie kości krzyżowej


andziulka25
 Share

Recommended Posts

Witam. Po upadku na pupę doznałam złamania kości krzyżowej a dokładnie zapisane w karcie ze szpitała: -zlamanie poprzeczne trzonów kręgów S2 i S2 z lekko kątowym ustawieniem odłamów, -złamanie częsci bocznych(obustronnie) ze szczelinami złamania przechodzącego przez otwory międzykręgowe na w/w poziomach, -złamanie grzebieni pośrodkowego i pośrednich na poziomie S3.

Jestem ubezpieczona w Allianz sama sobie płace to ubezpieczenie, ale także jestem zgłoszona w zakładzie pracy męża. Czy mogę starać się o odszkodowanie z Allianz i z zakładu pracy i czy do NW z ubezpieczenie samochodu tez??

I do czego mogę zaliczyć te złamania ponieważ wyszukałam jakies tabele procentowe za uszczerbek na zdrowiu ale nie mam pojęcia do którego punktu mogę zaliczyć te złamania. chciałabym wiedzieć jakie odszkodowanie moge dostac czy zrekompensuje mi 6 tygodni lciągłego leżenia:)

Link to comment
Share on other sites

1) Szkodę można likwidować jedynie z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW . Z NW pojazdu nie można likwidować zaistniałej szkody;

 

2) Każde T.U. może posługiwać się nieco innymi tabelami z ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Link to comment
Share on other sites

 

andziulka25 wrote:

Dziękuję za odpowiedź ale czy możnaby ją bardziej ogólnie. i czy wie ktoś ile procent uszczerbku za takie złamanie mogę dostać??

1) Napisałem rzeczowo i w sumie ogólnie. Trwały uszczerbek na zdrowiu powinien być wysoki. Nikt nie wie jakimi tabelami będzie posługiwało się dane T.U. Stały lub długotrwały procentowy uszczerbek na zdrowiu ZUS ocenia według tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). Wynika tam, że min. 15%. Wszystko jeszcze zależy od następstw urazu (ograniczenie ruchomości, zesztywnienie etc.). Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Witam, moja mama miała wypadek na rowerze. Samochód ją potrącił skręcając, upadła tak niefortunnie że złamała właśnie kosć krzyżową. Na szczęscie jakiś przechodzień wezwał pogotowie i jej pomogli. Teraz moje pytanie czy możemy starać się o jakieś odszkodowanie bo nikt ze świadków nie zapisał danych sprawcy a na miejsce wypadku nie wezwano policji.

Mama jest teraz leżąca, ja musiałem wziąć urlop żeby się nią opiekować. Czy możemy jakoś uzyskać odszkodowanie? Da się jakoś odnaleźć tego sprawcę po czasie? Czy ja też mogę się ubiegać o odszkodowanie jak mam bezpłatny urlop?

 

Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

w przypadku wypadków komunikacyjnych w których sprawcą był nieznany kierowca pojazdu, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Konieczne jest jednak przeprowadzenie postępowania policyjnego zakończonego umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy. Jeśli policja nie interweniowała na miejscy wypadku, ale posiadają Państwo dane naocznych świadków, można zgłosić się do policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Należy wskazać dane kontaktowe świadków i oczekiwać na zakończenie postępowania.

W takim przypadku należy zgłosić roszczenia do dowolnego Ubezpieczyciela (żaden nie może odmówić Państwu przyjęcia zgłoszenia) i zawnioskować o przekazanie akt do UFG. Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne (gromadzi całość dokumentacji z prowadzonego leczenia, rehabilitacji oraz z prowadzonego postępowania policyjnego) i akta przekzuje do UFG celem podjęcia decyzji w sprawie. Więcej na ten temat w tej publikacji: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/sprawca-kolizji-zbiegl-z-miejsca-zdarzenia-jak-walczyc-o-odszkodowanie/

Nadmienię tylko, że proces likwidacji takiej szkody i wypłata odszkodowania może być bardziej długotrwały niż w normalnym przypadku, ze względu na konieczność zgromadzenia dokumentacji i proces decyzyjny w UFG - szczegóły tutaj: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/terminy-wyplaty-odszkodowan-po-wypadku-ufg-pbuk-oc/

W kwestii zapytania o odszkodowanie dla osoby opiekującej się poszkodowanym w wypadku - istnieje możliwość złożenia roszczeń o koszty opieki i pomocy osób trzecich, należy jednak wykazać, iż w związku z taką opieką Poszkodowany ponosił jej koszty i nastąpił uszczerbek w jego majątku.

Pozdrawiam

Marta Sordon

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...