Jump to content
Forum Odszkodowania

Proszę o pilną odpowiedź - wypadek w pracy


panda_tomek
 Share

Recommended Posts

Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>
Link to comment
Share on other sites

witam

przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.

Link to comment
Share on other sites

panda_tomek wrote:
Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>
Kodeks pracy Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

§ 3. 1. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:
1) dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
2) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
3) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.
2. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem, a w razie zaistnienia takich wypadków w zakładzie górniczym - także po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego.
4. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 i 3, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
Link to comment
Share on other sites

panda_tomek wrote:
Czy jeśli w pracy jest wypadek i maszyna produkcyjna wciągnęła komuś dłoń to na maszynie dalej można pracować czy musi najpierw przyjechać policja i sprawdzić a także sporządzić protokół powypadkowy i generalnie obejrzeć maszyne? Jak to wygląda? Proszę o pilną odpowiedź>
1) Miejsce takie musi być zabezpieczone;

2) Powołuje się komisję powypadkową, która ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza protokół powypadkowy.
Link to comment
Share on other sites

sokrates odszkodowania wrote:
witam
przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.
Ok rozumiem. Generalnie już wszystko wiem. Jest dokładnie właśnie tak jak napisałeś/aś. A czy zakład produkcyjny który pracuje od poniedziałku do piątku może pracować w weekendy? Pytam teoretycznie tylko dlatego że gdyby taki wypadek stał się w weekend to co by było? Nie wiem czy możemy pracować w weekendy chociaż generalnie raczej nie pracujemy a jeśli już to rzadko. Ale listy obecności za soboty i niedziele nie podpisujemy. Jak to wygląda prawnie?
Link to comment
Share on other sites

panda_tomek wrote:
sokrates odszkodowania wrote:
witam
przede wszystkim powinien być sporządzony protokół przez bhpowca z miejsca wypadku i okreslenie czy był to wypadek z winy pracownika czy pracodawcy. Proszę o bliższe informacje.W razie dodatkowych pytań proszę o e-mail.
Ok rozumiem. Generalnie już wszystko wiem. Jest dokładnie właśnie tak jak napisałeś/aś. A czy zakład produkcyjny który pracuje od poniedziałku do piątku może pracować w weekendy? Pytam teoretycznie tylko dlatego że gdyby taki wypadek stał się w weekend to co by było? Nie wiem czy możemy pracować w weekendy chociaż generalnie raczej nie pracujemy a jeśli już to rzadko. Ale listy obecności za soboty i niedziele nie podpisujemy. Jak to wygląda prawnie?
1) Tak- może;

2) Nie się specjalnie nie zmiania;

3) jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacane przez ZUS należy się zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy jeżeli nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, nastąpiło w związku z pracą: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy; d) w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; e) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; f) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe; g) inne określone przedmiotową ustawą. Wobec tego pracownikowi nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacane przez ZUS za wypadek zaistniały w drodze do pracy i w drodze z pracy. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...