Jump to content
Forum Odszkodowania

odszkodowanie za trwaly uszczerbek


malutka
 Share

Recommended Posts

bardzo prosze o pomoc.. w maju ubieglego roku doznalam urazu kolana, zrobil sie stan zapalny mialam kilka razy robiona punkcje, w sierpniu zlozylam papiey na odszkodowanie do pzu gdzie przyznano mi2 procent uszczerbku na zdrowiu. jednak okazalo sie ze wyciekiz kolana wrocily , bol i nie moznosc chodzenia w listopadzie tamtedo roku poddano mnie artroskopi kolana stwierdzono kosmkowy przerost maziowki stawu kolanowego ze z nacznym powiekszonym faldem maziowkowym przednio przysrodkowym . stwierdzono uszkodzenie trzonu lekotki bocznej, chondromalacje kolana II /III USZKODZONY FRAGMENT LEKOTKI BOCZNEJ USUNIETO , FALD MAZIOWY. PO ZABIEGU PUNKTOWANO DWA RAZY.POZNIEJ MIALAM REhabilitacja , w styczniu ponownie przebywalamw szpitalu w ceku podaniu jonexa. ponownie napisalam do pzu o rozpatrznie i ponowne przyznanie uszczerbku.dostalam odp. informujemy ze trwaly uszczerbek na zdrowiu zostal ustalony przez orzecznika na podstawie zgromadzonej dokumentacji , ktora jest wystarczajaca dla prawidlowej oceny nastepstw wypadku oraz oparciu o tabele norm procentowejw pzu . nie moge sie ztym zgodzic bo jak nie widzac kolano , mozna stwierdzic , nadmienie jeszcze ze kolana nie wyprostuje , nie zegne do konca , utrudnia mi chodzenie. jak mam sie odwolac od tej decyzji. proszeo pomoc
Link to comment
Share on other sites

Wpierw warto wiedzieć z jakiego ubezpieczenia likwidowana jest szkoda. Dwa- trzeba znać całą sprawę. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Link to comment
Share on other sites

na decyzji pisze ze informuje, ze podstawowa do wyplaty swiadczenia jest umowa ubezpieczenia ktorej stanowia ogolne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwalego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowane nieszczsliwym wypadkiem zatwierdzone uchwala NR UZ//86/2004 Z PZU NA ZYCIE SA Z 14 MAJA Z DNIA 14 MAJA 2009 ORAZ UCHWALA NR UZ/19/2011 Z DNIA 24 STYCZNIA. . ZGODNIE ZPARAGRAFEM2 UST1 WWW OGOLNYCH WARUNKOW UBEZPIECZWENIA TRWALY USZCZERBEK NA ZDROWIU OZNACZA TRWALE NIEROKUJACE POPRAWY USZKODZENIE DANEGO ORGANU NARZADU LUB UKLADU POLEGAJACEJ NA FIZYCZNEJ UTRACIE TEGO NARZADU LUB UPOSLEDZENIA JEGO FUNKCJI. W MOIM PRZYPADKU TAK JEST NARZAD JEST USZKODZONY
Link to comment
Share on other sites

Przed złożeniem odwołania warto zażądać doręczenia tabel , orzeczenia lekarza orzecznika i decyzji, a następnie skonsultować uraz z lekarzem mającym doświadczenie w orzekaniu i zapytać jak on oceniłbym procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...