Jump to content
Forum Odszkodowania

Vat od uzyskanej sumy zadośćuczynienia.


Rybon31
 Share

Recommended Posts

>> 1. Tytułem wynagrodzenia za opisane w §2 czynności Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie:

a) w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), powiększonej o należny podatek VAT, po zakończeniu czynności o której mowa w §2 lit. g) oraz

b) w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) należności przyznanej od chwili zawarcia niniejszej umowy, od Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w powiększonej o należny podatek VAT. <<

 

To jest fragment mojej umowy, jeszcze niepodpisanej, z adwokatem. Nie rozumiem o co chodzi z tym vatem skoro słownie umówiłem się z adwokatem na 10% od uzyskanej sumy zadośćuczynienia.

Jaki procent ma Vat od uzyskanej sumy zadość uczynienia?

Link to comment
Share on other sites

Rybon31 wrote:
>> 1. Tytułem wynagrodzenia za opisane w §2 czynności Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie:
a) w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), powiększonej o należny podatek VAT, po zakończeniu czynności o której mowa w §2 lit. g) oraz
b) w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) należności przyznanej od chwili zawarcia niniejszej umowy, od Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w powiększonej o należny podatek VAT. <<

To jest fragment mojej umowy, jeszcze niepodpisanej, z adwokatem. Nie rozumiem o co chodzi z tym vatem skoro słownie umówiłem się z adwokatem na 10% od uzyskanej sumy zadośćuczynienia.
Jaki procent ma Vat od uzyskanej sumy zadość uczynienia?
1) Tutaj chodzi o podatek w wysokości 23% od uzyskanej kwoty.
Link to comment
Share on other sites

 

Rybon31 wrote:

czyli adwokat od uzyskanego odszkodowania 10% a 23% do urzędu skarbowego

Adwokat pobierze 10% plus 23% VAT. Poszkodowany nie odprowadza podatku od odszkodowania i zadośćuczynienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in.: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 3e przedmiotowej ustawy).

Link to comment
Share on other sites

 

Rybon31 wrote:

Czyli będę musiał zapłacić adwokatowi razem 33 procent?

Będzie Pan musiał zapłacić adwokatowi łącznie 12,3 % od uzyskanego świadczenia (10 % + 23 % podatku)

Link to comment
Share on other sites

Rybon31 wrote:
>> 1. Tytułem wynagrodzenia za opisane w §2 czynności Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie:
a) w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), powiększonej o należny podatek VAT, po zakończeniu czynności o której mowa w §2 lit. g) oraz
b) w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) należności przyznanej od chwili zawarcia niniejszej umowy, od Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w powiększonej o należny podatek VAT. <<

To jest fragment mojej umowy, jeszcze niepodpisanej, z adwokatem. Nie rozumiem o co chodzi z tym vatem skoro słownie umówiłem się z adwokatem na 10% od uzyskanej sumy zadośćuczynienia.
Jaki procent ma Vat od uzyskanej sumy zadość uczynienia?
Witam, czy to nie jest czasami fragment umowy o dochodzenie roszczeń z Kancelarią L... z Opola.?? Jeżeli tak, to zakres usług tej firmy pozostawia wiele do życzenia..
Link to comment
Share on other sites

 

Centrum Polska wrote:

Witam, czy to nie jest czasami fragment umowy o dochodzenie roszczeń z Kancelarią L... z Opola.?? Jeżeli tak, to zakres usług tej firmy pozostawia wiele do życzenia..

Co ważne w ramach zawartej umowy spółka odszkodowawcza powinna m.in.: 1) systematycznie informować klienta o każdym istotnym etapie w sprawie; 2) może zawrzeć z T.U. ugodę wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od klienta pisemnej zgody; 3) udzielać stricte porady prawnej nawet na odległość, gdyż posiada na etatach radców prawnych i adwokatów oraz współpracuje z kancelariami; 4) pozyskiwać za klienta wszelką dokumentację; 5) nie stosować w umowie żadnych, jakichkolwiek kar umownych; 6) przekazywać niezwłocznie w terminie 14 dni przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy uzyskane świadczenia po uprzednim odliczeniu należnego wynagrodzenia; 7) nie pobierać prowizji od uzyskanych w imieniu klienta rent odszkodowawczych z wyjątkiem wypłacanych rent odszkodowawczych skapitalizowanych czyli wypłacanych jednorazowo w wysokości należnej za okres co najmniej 6 miesięcy; smileys/bigeyes.gif nie pobierać prowizji od uzyskanych w imieniu klienta kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, które to zostały uzyskane na podstawie przekazanych przez klienta oryginalnych rachunków i faktur; 9) występować na drogę sądową i egzekucyjną po uprzednim uzyskaniu od klienta pisemnej zgody; 10) reprezentować klienta również na etapie sądowym. Należy uważać na spółki odszkodowawcze, które pobierają prowizję od wszelkich świadczeń tj. m.in. od kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, rent odszkodowawczych. W przypadku wywalczenia renty odszkodowawczej pobierają wynagrodzenie w wysokości 6- krotność miesięcznych rent co czasami w przypadku renty na zwiększone potrzeby wypłaconej na okres 6 miesięcy powoduje, że klient owej renty w ogóle nie otrzymuje. Należy również uważać na niebotyczne kary umowne zawarte w umowie w przypadku gdy klient chce bez ważnego powodu wypowiedzieć umowę. Ponadto spółka może zobowiązać klienta do zwrotu poniesionych przez spółkę wydatków, które ta poczyniła w celu należytego wykonania zlecenia oraz do uiszczenia części wynagrodzenia odpowiadającego wysokości dotychczasowego nakładu i czasu pracy, lecz nie większą niż w wysokości prowizji. Jest to o tyle logiczne, że spółka może podjąć już wiele pracy w celu dochodzenia likwidacji szkody wobec tego może żądać zwrotu kosztów które poniosła w związku z nakładem pracy nad powierzoną sprawą. Umowa o dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest umową zlecenie regulowaną przepisami art. 734-751 k.c.. Zgodnie z art. 746 § 1 k.c. dający zlecenie (w tym przypadku klient) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (w tym przypadku spółce odszkodowawczej) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie (spółce odszkodowawczej) część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Wobec tego spółka odszkodowawcza może stosować postanowienie umowne, że jeśli klient wypowie umowę bez ważnego powodu to zobowiązany jest zapłacić karę umowną. Takie postanowienie umowne jest wówczas zgodne z ustawą, a jedynie jeśli kara umowna jest rażąco wygórowana to stanowi niedozwolone postanowienie umowne tzw. klauzulę niedozwoloną, abuzywną w rozumieniu art. 385[3] pkt 17 k.c.. Konsument może wówczas zawiadomić o tym Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), którzy mogą wystąpić do sądu ochrony konkurencji o konsumentów o uznanie postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną, abuzywną. Natomiast w przypadku przekroczenia terminu likwidacji szkody można zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych. Przyjmujący zlecenie (spółka odszkodowawcza) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie (spółka odszkodowawcza) jest odpowiedzialny za szkodę. Co ważne nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Spółka odszkodowawcza nie powinna stosować kary umownej w przypadku gdy klient odstępuje od umowy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) co jest zresztą wielkim nieporozumieniem. Zgodnie z art. 396 k.c. jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Jednak zgodnie z art. 2 ust. 2 przedmiotowej ustawy nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W przypadku zastrzeżenia takiej kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy powoduje to sprzeczność zapisu z ustawą i tym samym nieważność zapisu umowy w tej części z mocy prawa na podstawi art. 58 § 1 k.c.. Oczywiście nieważnością objęta jest tylko ta część umowy co do kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, gdyż zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Dotyczy to tylko oczywiście umowy niepieniężnej zawieranej na odległość poza siedzibą spółki. W pozostałych przypadkach, gdy umowa niepieniężna jest zawierana w siedzibie przedsiębiorstwa można stosować karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy i wówczas można jednie podważać, że kara umowna jest rażąco wygórowana i stanowi niedozwolone, abuzywne postanowienie umowne w rozumieniu art. 385[3] pkt 17 k.c., gdyż zapis umowy jest zgodny z ustawą i zasadami współżycia społecznego, a tylko stanowi klauzulę niedozwoloną, abuzywną. Natomiast z uwagi na treść art. 483 § 1 k.c. nie można stosować kary umownej dotyczącego zobowiązania pieniężnego.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...