Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek przy pracy a pracodawca mówi nie


dyzia850701
 Share

Recommended Posts

mój problem polego na tym, że we wrześniu przeciełam sobie palce lewej dłoni na maszynie do krojenia wędlin. miałam trzy szwy na jednym z nich. ja jestem pewna że wyłączylam ta maszyne, zanim wepchalam tam ręke a dziewczyna która była ze mną twierdzi że to zrobiła ona. na tej podstawie pracodawca uznał to jako wypadek w pracy, ale z mojej winy, także "o odszkodowaniu moge zapomnieć". maszyna nie została zabezpieczona, poprostu obtarta z krwi i pracowała dalej. gdy przynosłam do kierowniczki zwolnienie, kazała mi podpisać szkolenie bhp, nie zrobiłam tego. świadkiem zdażenia była też klientka, której zeznania, jak to powiedział bhpowiec, nie są konieczne.leczenie skończyłam w listopadzie, odrazu przesłałam papiery od lekarza do pracodawcy( mam potwierdzenie odbioru). w styczniu czekajac na jaki kolwiek odzwe pojechałam do zusu tam okazało się że nie ma moich papierów, zadzwoniłam do pracodawcy, to się gdzieś zagubiły. co ja mam teraz robić? czy moge liczyć na cokolwiek?
Link to comment
Share on other sites

dyzia850701 wrote:
mój problem polego na tym, że we wrześniu przeciełam sobie palce lewej dłoni na maszynie do krojenia wędlin. miałam trzy szwy na jednym z nich. ja jestem pewna że wyłączylam ta maszyne, zanim wepchalam tam ręke a dziewczyna która była ze mną twierdzi że to zrobiła ona. na tej podstawie pracodawca uznał to jako wypadek w pracy, ale z mojej winy, także "o odszkodowaniu moge zapomnieć". maszyna nie została zabezpieczona, poprostu obtarta z krwi i pracowała dalej. gdy przynosłam do kierowniczki zwolnienie, kazała mi podpisać szkolenie bhp, nie zrobiłam tego. świadkiem zdażenia była też klientka, której zeznania, jak to powiedział bhpowiec, nie są konieczne.leczenie skończyłam w listopadzie, odrazu przesłałam papiery od lekarza do pracodawcy( mam potwierdzenie odbioru). w styczniu czekajac na jaki kolwiek odzwe pojechałam do zusu tam okazało się że nie ma moich papierów, zadzwoniłam do pracodawcy, to się gdzieś zagubiły. co ja mam teraz robić? czy moge liczyć na cokolwiek?
1) Odszkodowanie z ZUS nie należy się wówczas, gdy wyłączna przyczyną wypadku jest umyślna wina lub rażące niedbalstwo pracownika (w tym nietrzeźwość). Proszę napisać dokładnie co ustalono w protokole powypadkowym.

Ustęp 4 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „ustalono następujące okoliczności wypadku:”.
(...)

Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym.

„Ustalono następujące przyczyny wypadku:”
- (...)

- „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):”
(...)

- „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):”
(...)

- „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)”
(...)

Ustęp 6 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)”.
(...)

Ustęp 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest)
- wypadkiem przy pracy
- traktowani na równi z wypadkiem przy pracy
co uzasadnia się następująco:”
(...)

Ustęp 8 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy”.

Czasowa niezdolność do pracy zarezerwowana jest dla wypadków indywidualnych. Natomiast zaznacza się wyłącznie „zbiorowy” lub wyłącznie „śmiertelny” lub też wyłącznie „ciężki” przekreślając pozostałe.

2) Ponowić pismo za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Link to comment
Share on other sites

w punkcie 4 protokołu jest opisany wypadek i zaznaczone to że zaraz po zdażeniu nie mogłam sama określic jak do tego doszlo, ale po ok. godzine opisałam kierowniczce dokładnie wszystko.

w punkcie 5 protokołu cytuję" nie przestrzeganie instrukcjii obsługi krajalnicy tj, nie wyłączenie urządzenia(...) poszkodowana twierdzi że wyłączyła krajalnice ,świadek zeznał ze maszyna była włączona"

w punkcie 7 jest wypadkiem w pracy, uzasadnienie: zdazenia któremu uległam jest zdażenien nagłym, spowodowanym przyczyna zewnętrzną i jest związane z wykonywana pracą i nastąpił uraz

w punkcie 8 rodzaj wypadku indywidualny.

czy powinnam wystąpić z tym na droge sądową, czy dać sobie spokój?

Link to comment
Share on other sites

dyzia850701 wrote:
w punkcie 4 protokołu jest opisany wypadek i zaznaczone to że zaraz po zdażeniu nie mogłam sama określic jak do tego doszlo, ale po ok. godzine opisałam kierowniczce dokładnie wszystko.
w punkcie 5 protokołu cytuję" nie przestrzeganie instrukcjii obsługi krajalnicy tj, nie wyłączenie urządzenia(...) poszkodowana twierdzi że wyłączyła krajalnice ,świadek zeznał ze maszyna była włączona"
w punkcie 7 jest wypadkiem w pracy, uzasadnienie: zdazenia któremu uległam jest zdażenien nagłym, spowodowanym przyczyna zewnętrzną i jest związane z wykonywana pracą i nastąpił uraz
w punkcie 8 rodzaj wypadku indywidualny.
czy powinnam wystąpić z tym na droge sądową, czy dać sobie spokój?
Proszę jeszcze raz napisać do napisano w poszczególnych podpunktach danego punktu- tak jak ja napisałem. To co mi Pani zacytowała to jeszcze mało aby dokonać oceny. Proszę być bardzo dokładny w cytowaniu wszystkich punktów od początku z zacytowaniem treści danego punktu i podpunktu tak jak ja to uczyniłem.
Link to comment
Share on other sites

chodzi o to że tu jest sytuacja słowo przeciwko słowu, dlaczego pracodawca uwieżył w słowa świadka a nie moje i nie dopiścił do zeznań świadka, który udzielił mi pierwszej pomocy, to podobnie jakbym powiedziała że ona coś ukradła a ona twierdziła by że nie i w tym momęcie kto ma racje. w protokole też jest zaznaczone że była tam instrukcja obsługi, którą kierowniczka powiesiła dopiero po moim wypadku, i co z zabezpieczeniem krajalnicy, która nawet nie powinna zostać powycierana, tylko odstawiona, minęły dwa tygodnie zanim bhpowiec zjawił się na miejscu wypadku, nie udowodnie mu tego że w tym momęcie wszyskie noże, i maszyny były ostrzone a kiedy on przyjechał to normalne że się stępiły od pracy.

w punkcie 5 protokołu ustalono następujące przyczyny wypadku: bezpośrednią przyczyną wypadku było zetknięcie sie III i IV palca lewej dłoni z obracającym sie ostrzem krajalnicy. poszkodowana nie wyłączyła maszyny i podczas ściągania wędliny z krajalnicy doszło do przecięcia. Stwierdzono że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia , spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa: nie przestrzeganie instrukcjii obsługi krajalnicy tj. nie wylączenie urządzenia podczas ściągania wędliny z maszyny , poszkodowana twierdzi że wyłączyła krajalnice, świadek zeznał że maszyna była włączona . przeprowadzono próbę, która wykazała że nie są możliwe tak mocne obrażenia gdyby maszyna była wyłączona i nastąpił by kontakt ostrza krajalnicy z palcem poszkodowanej.(przypomne że maszyna przez okres dwóch tygodni była urzywana i po tym okresiebhpowiec pokazywał mi gdzie ja włożyłam palce, a nie ja jemu)

w innych podpunktech nie stwierdzono.

w punkcie 7 stwierdza się że wypadek JEST wypadkiem przy pracy co uzasadnia się następująco: zdarzenie któremu uległa jest zdarzeniem nagłym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną i jest związane z wykonywaną pracą i nastąpił uraz

w punkcie 8 rodzaj wypadku indywidualny powodujący czasową niezdolność do pracy

Link to comment
Share on other sites

dyzia850701 wrote:
chodzi o to że tu jest sytuacja słowo przeciwko słowu, dlaczego pracodawca uwieżył w słowa świadka a nie moje i nie dopiścił do zeznań świadka, który udzielił mi pierwszej pomocy, to podobnie jakbym powiedziała że ona coś ukradła a ona twierdziła by że nie i w tym momęcie kto ma racje. w protokole też jest zaznaczone że była tam instrukcja obsługi, którą kierowniczka powiesiła dopiero po moim wypadku, i co z zabezpieczeniem krajalnicy, która nawet nie powinna zostać powycierana, tylko odstawiona, minęły dwa tygodnie zanim bhpowiec zjawił się na miejscu wypadku, nie udowodnie mu tego że w tym momęcie wszyskie noże, i maszyny były ostrzone a kiedy on przyjechał to normalne że się stępiły od pracy.
w punkcie 5 protokołu ustalono następujące przyczyny wypadku: bezpośrednią przyczyną wypadku było zetknięcie sie III i IV palca lewej dłoni z obracającym sie ostrzem krajalnicy. poszkodowana nie wyłączyła maszyny i podczas ściągania wędliny z krajalnicy doszło do przecięcia. Stwierdzono że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia , spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa: nie przestrzeganie instrukcjii obsługi krajalnicy tj. nie wylączenie urządzenia podczas ściągania wędliny z maszyny , poszkodowana twierdzi że wyłączyła krajalnice, świadek zeznał że maszyna była włączona . przeprowadzono próbę, która wykazała że nie są możliwe tak mocne obrażenia gdyby maszyna była wyłączona i nastąpił by kontakt ostrza krajalnicy z palcem poszkodowanej.(przypomne że maszyna przez okres dwóch tygodni była urzywana i po tym okresiebhpowiec pokazywał mi gdzie ja włożyłam palce, a nie ja jemu)
w innych podpunktech nie stwierdzono.
w punkcie 7 stwierdza się że wypadek JEST wypadkiem przy pracy co uzasadnia się następująco: zdarzenie któremu uległa jest zdarzeniem nagłym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną i jest związane z wykonywaną pracą i nastąpił uraz
w punkcie 8 rodzaj wypadku indywidualny powodujący czasową niezdolność do pracy
Przy takich zapisach w protokole powypadkowym nie należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Należy złożyć uwagi i zastrzeżenia do takich ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.
Link to comment
Share on other sites

mam też uwagi do protokołu. cytuję: "nie zgadzam się z punktem 5 protokołu powypadkowego w którym komisja powypadkowa stwierdziła że do przecięcia palca doszło ponieważ maszyna była włączona. ja twierdze że ją wyłączyłam."
Link to comment
Share on other sites

 

dyzia850701 wrote:

mam też uwagi do protokołu. cytuję: "nie zgadzam się z punktem 5 protokołu powypadkowego w którym komisja powypadkowa stwierdziła że do przecięcia palca doszło ponieważ maszyna była włączona. ja twierdze że ją wyłączyłam."

Wobec tego pracodawca musi przekazać zastrzeżenia i uwagi do komisji powypadkowej celem ich weryfikacji. Ostatecznie zostaje pozew do sądu.

Link to comment
Share on other sites

ok. uwagi są również podpisane przez komisje powypadkową, ile wogóle mam na to czasu, czy to mi się już nie przedawniło? i co do druku N9, czy muszę jeszcze raz isc do lekarza(wiztya tylko prywatna) za to że pracodawca zagubił papiery? czy mogę ich obciążyć kosztani lekarskimi, przypominam, że ja złożyłam papiery w terminie. i nie z mojej winy one nie dotarły do zusu
Link to comment
Share on other sites

dyzia850701 wrote:
ok. uwagi są również podpisane przez komisje powypadkową, ile wogóle mam na to czasu, czy to mi się już nie przedawniło? i co do druku N9, czy muszę jeszcze raz isc do lekarza(wiztya tylko prywatna) za to że pracodawca zagubił papiery? czy mogę ich obciążyć kosztani lekarskimi, przypominam, że ja złożyłam papiery w terminie. i nie z mojej winy one nie dotarły do zusu
1) Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98 „Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawie art. 291 § 1 KP”. W uzasadnieniu tegoż wyroku S.N. dalej pisze „Sąd Wojewódzki nie podzielił stanowiska strony pozwanej, jakoby roszczenie powoda uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 KP. Przewidziany w tym przepisie trzyletni termin przedawnienia odnosi się tak do roszczeń majątkowych, jak i niemajątkowych, lecz wynikających ze stosunku pracy. Przepisy prawa pracy wprowadzają pojęcie spraw z zakresu prawa pracy i spraw ze stosunku pracy. Niewątpliwie do pierwszych należy powództwo o ustalenie, oparte na art. 189 KPC, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy (II PZP 1/95, OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 18, OSPiKA 1980 z. 11, poz. 196). Druga kategoria spraw, do których ma zastosowanie art. 291 KP dotyczy roszczeń wynikających wyłącznie z treści stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem, a więc objętych treścią np. umowy o pracę. Wniesienie powództwa na podstawie art. 189 KPC nie jest ograniczone terminami przedawnienia (tak jak powództwo o świadczenie). Może być ono wniesione w każdym czasie, gdyż Sąd orzeka o nim według stanu z chwili wyrokowania. Żądanie ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego ma charakter niemajątkowy. Skoro więc art. 291 KP stosuje się do roszczeń niemajątkowych i majątkowych, lecz tylko ze stosunku pracy, to zgodnie z ogólnymi regułami wynikającymi z art. 118 KC, rozpatrywane roszczenie (z zakresu prawa pracy) nie ulega przedawnieniu.” Stanowisko takie zostało wyrażone w uchwale z dnia 11 maja 1994 r., I PZP 1/94 (OSNAPiUS 1994 r. nr 6, poz. 97) oraz w postanowieniu z dnia 15 lutego 1995 r., II PZP 1/95, (OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 188) i zostało zaakceptowane w orzecznictwie sądowym. Na marginesie można przytoczyć tezę wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”. Zgodnie z tezą wyroku SN. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu.” Zgodnie z tezą uchwały S.N. z dn. 29 marca 2006 r. II PZP 14/05 „Powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.”. Taki pogląd został podtrzymany w wyrokach: z 14 marca 2001 r., II UKN 272/00 (OSNAPiUS 2002 nr 21, poz. 531) i z 28 marca 2001 r., II UKN 295/00, OSNAPiUS 2002 nr 23, poz. 576). Przyjmuje samodzielną dopuszczalność powództwa o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 k.p.c. (por. postanowienie z 27 stycznia 1998 r., II UKN 471/97, OSNAPiUS 1999 nr 2, poz. 75; wyrok z 21 czerwca 2001 r., II UKN 425/00, OSNP 2003 nr 6, poz. 157). Wyrok z dnia 5 maja 1998 r. II UKN 35/98 „W sprawie o jednorazowe odszkodowanie z tytułu następstw wypadku w drodze do pracy poszkodowany nie ma możliwości otrzymania odszkodowania przed sporządzeniem przez pracodawcę protokołu powypadkowego oraz przed wydaniem przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia stwierdzającego związek uszczerbku na zdrowiu (inwalidztwa) z tym wypadkiem”. Zgodnie z tezą uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1987 r. sygn. akt III PZP 85/86, publ. OSNCP 1988, Nr 9, poz. 109) „Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek spowodowanej warunkami pracy choroby, niebędącej chorobą zawodową, może z mocy art. 300 k.p. dochodzić od zakładu pracy roszczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów prawa cywilnego w granicach przewidzianych w ustawie z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 1983 r., Nr 30, poz.144).” Uchwała ta nie straciła na aktualności w związku z wejście w życie nowych przepisów. Z uwagi, że zgodnie tezą wyroku S.N. z dnia 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98 „Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.)” to roszczenie o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy lub odpowiednio jego ubezpieczyciela (polisa OC) rozpoczyna swój bieg od wydania prawomocnej decyzji ZUS o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z tezą uchwały S.N. z dn. 20 stycznia 1995 r. II PZP 7/94 „Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie uprawnionego członka rodziny rencisty pobierającego rentę inwalidzką z tytułu choroby zawodowej i zmarłego na skutek tej choroby, przewidziane przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zmianami), staje się wymagalne z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, stwierdzającego związek przyczynowy śmierci z rozpoznaną chorobą zawodową”. Wyrok z dnia 6 marca 1997 r. II UKN 20/97 „Uzupełniające odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dla członków rodziny pracownika zmarłego wskutek, uznanego za chorobę zawodową, nowotworu krtani może być obniżone odpowiednio do stopnia przyczynienia się pracownika, na skutek długoletniego palenia tytoniu do powstania i rozwoju tej choroby (art. 362 KC)”. Termin przedawnienia owej szkody będzie zależeć od tego czy czyn pracodawcy ma charakter czynu niedozwolonego jako naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) czy też wykroczenia lub przestępstwa. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 czerwca 2003 r. I PK 273/02 „Naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) stanowi czyn niedozwolony (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.)”.

2) Tak;

3) Tak o ile jest dowód nadania pisma.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...