Jump to content
Forum Odszkodowania

Jaki procent uszczerbku?


zit11
 Share

Recommended Posts

Witam wszystkich serdecznie.

Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :

-Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej

-chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst

-fałdy błony maziowej

Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4

Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?

Dzięki z góry i pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

zit11 wrote:
Witam wszystkich serdecznie.
Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :
-Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej
-chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst
-fałdy błony maziowej
Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4
Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?
Dzięki z góry i pozdrawiam
Wpierw trzeba wiedzieć jaki był zakres widełek oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o odszkodowanie z ZUS to stały lub długotrwały procentowy uszczerbek na zdrowiu ocenia się według tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974). Warto zasięgnąć porady lekarza mającego doświadczenie w tego typu urazach tj. na ile oceniłby taki uraz. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Link to comment
Share on other sites

zit11 wrote:
Witam wszystkich serdecznie.
Mi przyznano 4% z PZU za artroskopie kolana lewego :
-Uszkodzenie MM w części środkowej i tylnej
-chondromalacja ogniskowa CMF I CMT II/IIIst
-fałdy błony maziowej
Wszystko to po skręceniu kolana-zdarzenie w pracy, 3 m-ce na L4
Czy te 4% to jest norma czy warto się odwołać?
Dzięki z góry i pozdrawiam
Dodam od siebie, że najlepiej skontaktować się z lekarzem. PZU posiada własną tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci załącznika do ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku np. skręcenia kolana PZU wg. wspomnianej wcześniej tabeli określi następujący uszczerbke na zdrowiu: Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego (w tym zwichnięcie rzepki) z uszkodzeniem aparatu więzadłowo-stawowego (torebki, więzadeł, łękotek) – w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno-dynamicznej kończyny: a) izolowane uszkodzenia łąkotek, stan po leczeniu operacyjnym łąkotek z dobrym efektem, uszkodzenia aparatu więzadłowego bez cech niestabilności – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 1 – 5 %. b) uszkodzenie aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łąkotek – powodujące małą niestabilność prostą, niewielkiego stopnia rotacyjną, stan po leczeniu operacyjnym struktury stawu z dobrym efektem – w zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 1 – 10%. c) uszkodzenie aparatu więzadłowego z lub bez uszkodzenia łąkotek, powodujące dużą niestabilność prostą lub średniego stopnia rotacyjną, bądź niewielkiego lub średniego stopnia złożoną – w zależności od upośledzenia zakresu ruchu 10 – 25 %. d) utrwalone duże niestabilności złożone i rotacje, uszkodzenia obu więzadeł krzyżowych, znaczne zaburzenia osi kończyny – zależności od stopnia upośledzenia zakresu ruchu 25 – 40%. Obecnie PZU wycenia punk procentowy na ok 480 zł, lecz należy mieć na uwadze, że są to ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego i podlegają indywidualnym negocjacjom.
Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...
Na jaki uszczerbek mogę liczyć jeśli doznałam w wypadku motocyklowym złamania żebra VII i pęknięcia VIII i złamania trzonu kości promieniowej bez przemieszczenia. Sprawcą wypadku był mój mąż czy mogę uzyskać odszkodowanie jeśli jestem współwłaścicielem motocykla? Czy tylko zostaje nw z polisy? Wypadek był we wrześniu zeszłego roku czy mogę jeszcze zgłosić się o odszkodowanie czy to już za późno? Nie miałam wcześniej głowy do tego a teraz jestem bez pracy więc może udało by się coś odzyskać. Będę wdzięczna za rady od czego zacząć i jak podeść do tematu.
Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

jeśli sprawcą wypadku był Pani mąż, mimo iż jest Pani współwłaścicielem pojazdu, jak najbardziej może Pani dochodzić odszkodowania z Oc pojazdu. Dodatkowo także z ubezpieczenia nnw jeśli obejmuje również pasażera pojazdu (proszę zapoznać się z zapisami polisy). Na zgłoszenie roszczeń ma Pani 3 lata od daty wypadku, chyba że zapisy polisy nw wskazują na szybszą konieczność ich zgłoszenia (niektóre polisy zastrzegają zgłoszenie roszczeń do pół roku po zakończeniu leczenia).

Wypłata z OC obejmuje zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu oraz pokrycie szkód majątkowych i zwrot kosztów związanych z leczeniem (bywa, że ubezpieczyciel może odmówić refundacji kosztów, powołując się na wspólnotę majątkową współmałżonków w przypadku gdy poszkodowany i sprawca mają wspólny majątek).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za doznane obrażenia powinna Pani uzyskać - za każde złamane żebro 1% uszczerbku, zaś za złamanie kości przedramienia ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami

funkcji w przypadku prawej ręki 5-15% lewej ręki 3-10%. Oczywiście zakres uszczerbku zależy od sposobu złamania, rekonwalescencji oraz ostatecznego stanu po zakończeniu leczenia (ograniczenie ruchomości, zniekształcenia, blizny) - ostatecznej weryfikacji będzie więc mógł dokonać orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej lub naocznego badania lekarskiego.

Więcej o uszczerbku może Pani poczytać tutaj: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/uszczerbek-na-zdrowiu-a-odszkodowanie-z-polis-oc-i-nnw/

Proponuję zgromadzić dokumentację z całego procesu leczenia, polisę, dokumentację z postępowania policyjnego wskazującą na okoliczności zdarzenia, dokumentację kosztową i zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela - najlepiej w formie pisemnej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, ubezpieczyciel będzie o tym informował.

Pozdrawiam

Marta Sordon

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...