Jump to content
Forum Odszkodowania

nieszczęśliwy upadek=problem z kolanem+ operacja=ODMOWA odszkodowania!


efa
 Share

Recommended Posts

Witam:)

Otóż trenuję siatkówkę i 4maja 2011 roku na treningu upadłam po czym zaczęłam mieć problemy z kolanem. Było opuchniętę, cała rzepka zaczęla mi "latać" , nie moglam chodzić. Byłam na pogotowiu gdzie stwierdzono, że mam zapalenie kaletki maziowej i mam się udać do ortopedy. ortopeda stwierdził , że potrzebna mi rehabilitacja i byłam na takowej na 3 seriach x10dni. Lekarz stwierdził, że mam chondromalację II stopnia rzepki spowodowaną upadkiem , zrobił usg i rtg i ustalił również że mam zespół fałdu maziowego przyśrodkowo kolanowego i muszę mieć artroskopię aby to usunąć. chciałam dodać ,ze przez okres oczekiwania na zabieg ból był taki, ze chodzilam o kulach. Udało mi sie ją załatwić na pazdziernik 2011 i miałam ją w Poznaniu (jestem z Wrocławia) następnie po artroskopii wyszło (i w karce szpitalnej mam tak napisane) że miałam chondromalację kości piszczelowej i rzepki i przerost błony maziowej. W szpitalu byłam ponad dobę, następnie 8tyg. rehabilitacji i zastrzyki które kosztowały 150zł za jeden. Lekarz prowadzący stwierdził ze jak najbardziej należy mi się odszkodowanie ponieważ były to następstwa upadku i wypełnione zostały odpowiednie dokumenty. Złożyłam wniosek do PZU (jestem ubezpieczona na uczelni) 06.02.2012 i do tej pory nie dostałam odpowiedzi, więc zadzwoniłam zapytać się jak sprawa sie toczy to stwierdzono, że już 08.02.2012 była wystawiona decyzja odmowna poniewaz to co mi wykazało jest chorobą przewlekła a od takich nie przysluguje odszkodowanie i nie jest to skutkiem uderzenia. Pisma jeszcze nie dostalam tylko sama z siebie dowiedziałam sie tego dzwoniac na infolinię. Czekam teraz na decyzję pisemną i co tam dokladnie bedzie napisane. Ale proszę o poradę co robić? czy odwołanie coś tu da? bo leczenie bylo kosztowne i moje problemy trwały ponad pól roku.

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

ten związek ukazałam, jest dokumentacja medyczna , mówiąca o tym, że przy upadku doszło do urazu i zaczęły dziać się problemy. Czy w takim wypadku mam jakieś szanse na zmianę decyzji ubezpieczyciela?
Link to comment
Share on other sites

 

efa wrote:

ten związek ukazałam, jest dokumentacja medyczna , mówiąca o tym, że przy upadku doszło do urazu i zaczęły dziać się problemy. Czy w takim wypadku mam jakieś szanse na zmianę decyzji ubezpieczyciela?

Jak najbardziej.

Link to comment
Share on other sites

W poneidziałek bedzie miesiąc od złożenia wniosku, a ja nie dostałam pisma o tej decyzji odmownej tylko telefonicznie sie dowiedziałam. Czy muszę mieć na piśmie odmowę żeby pisać odwołanie? czy już moge to zrobić?
Link to comment
Share on other sites

efa wrote:
W poneidziałek bedzie miesiąc od złożenia wniosku, a ja nie dostałam pisma o tej decyzji odmownej tylko telefonicznie sie dowiedziałam. Czy muszę mieć na piśmie odmowę żeby pisać odwołanie? czy już moge to zrobić?
1) Nie koniecznie- ale warto o niego wystąpić. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczeni o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

2) Pkt 1.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...