Jump to content
Forum Odszkodowania

odszkodowanie szkolne poza szkola


aldona1231
 Share

Recommended Posts

moja corka zostala potracona przez samochod w wyniku czego doznala ran cietych twarzy zlamania krego kregoslupa L3 stluczeniu nogi. policja umozyla juz 2 razy sprawe. czy przysluguje jeej odszkodowanie ze szkoly?
Link to comment
Share on other sites

1) Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Co do likwidacji szkody z polisy OC owego pojazdu to wszystko zależy od tego jaka jest podstawa prawna umorzenia i czy przyczyną wypadku była wyłączna wina Pani córki. Można też wnieść subsydiarny akt oskarżenia.

 

Postanowienie z dnia 20 kwietnia 2006 r. Sąd Najwyższy III KK 371/05

 

Możliwość wniesienia samoistnej skargi posiłkowej o czyn ścigany z urzędu zachodzi jedynie wówczas, gdy prokurator - po uprzednim uchyleniu przez sąd postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania - nie znajdując nadal podstaw do wniesienia oskarżenia, wydaje po raz wtóry takie samo postanowienie, jak to, które było przedmiotem zaskarżenia. Taka możliwość nie istnieje zaś wtedy, gdy prokurator - po uchyleniu wskazanego postanowienia - wszczął dochodzenie lub śledztwo, a następnie je umorzył, zaś tok zaskarżenia tej decyzji, prowadzący do powtórnego jej podjęcia, a następnie jej kolejnego zaskarżenia, nie został ponownie wyczerpany.

 

Z postanowienia tego wynika jednoznacznie, że subsydiarny akt oskarżenia wnosi się tylko wtedy, gdy:

 

1. Prokurator wydał lub zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa);

1.1. Prokurator wydał lub zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania z powodu braku interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy przestępstwa- zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego (art. 465 § 2a k.p.k.)- tryb wyjątkowy wnoszenia zażalenia lub zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia w zależności do tego czy skarżący kwestionuje prywatnoskargowy charakter przestępstwa. Choćby postanowienie tego samego rodzaju zostało wydane po raz wtóry z powodu braku interesu społecznego w objęciu oskarżenia ściganiem z urzędu to nie przysługuje subsydiarny akt oskarżenia, gdyż ustawa stanowi, że czyn ten ścigany jest w trybie prywatnoskargowym;

2. Pokrzywdzony złożył zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy lub odpowiednio sąd okręgowy w zależności od rodzaju przestępstwa, w sprawach o zbrodnie lub innych określonych w art. 25 k.p.k., jednak chodzi tutaj o czyn przestępny, jaki jawi się w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna kwalifikacja prawna czynu podana przez oskarżyciela) za pośrednictwem prokuratury, która wydała lub zatwierdziła postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa (art. 428 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.), która dokonuje formalnej kontroli złożonego zażalenia (art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.), a gdy zażalenie odpowiada warunkom formalnym zostaje skierowane do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że prokurator uzna jego zasadność i je uwzględni (art. 463 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.).- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia. Jeżeli zażalenie zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalne z mocy prawa prokurator, który wydał lub zatwierdził postanowienie odmawia przyjęcia zażalenia (art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k. i art. 466 § 1 k.p.k.). Na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia przysługuje zażalenie (art. 429 § 2 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k. i art. 466 § 1 k.p.k.)- sąd przychylił się do zażalenia i w konsekwencji uchylił postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa);

3. Prokurator ponowne wydał lub zatwierdził takie samo postanowienie, które było przedmiotem zaskarżenia- czyli o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa)- subsydiarny akt oskarżenia z art. 55 k.p.k. - gdyż są to dwie takie same decyzje czyli po raz wtóry wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Należy mieć na uwadze, że tylko postanowienie o wszczęciu śledztwa i podjęciu na nowo postępowania (dochodzenia, śledztwa) na podstawie

art. 327 § 1 i 2 k.p.k. wydaje obligatoryjnie prokurator. Natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, odmowie wszczęcia śledztwa, wszczęciu dochodzenia, zawieszeniu dochodzenia, zawieszeniu śledztwa, podjęciu dochodzenia, podjęciu na nowo dochodzenia na podstawie art. 325f § 3 k.p.k., podjęciu śledztwa, umorzeniu dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312 k.p.k., chyba że prowadzi je prokurator. Wymienione postanowienia wydane przez Policję obligatoryjnie zatwierdza prokurator z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw oraz podjęciu dochodzenia na nowo na podstawie art. 325f § 3 k.p.k., które to postanowienia nie muszą zostać wydane ani też zatwierdzone przez prokuratora;

3.1. Prowadzący postępowanie postanowieniem wszczął dochodzenie. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312 k.p.k., chyba że prowadzi je prokurator. Nie jest wymagane powiadomienie prokuratora o wszczęciu dochodzenia.

3.2. Prokurator postanowieniem wszczął śledztwo;

3.1.1. Prowadzący postępowanie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw lub o umorzeniu dochodzenia- nie przysługuje prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia ponieważ to jest inna decyzja, niż pierwsza z punktu 1 tj. odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa), a tutaj mamy do czynienia z umorzeniem postępowania przygotowawczego tj. umorzeniem dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw- tylko przysługuje zażalenie do prokuratury właściwej do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem o ile prokurator nie wydał lub nie zatwierdził postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, przy czym w przypadku jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia zobligowany jest przekazać zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy chyba, że uzna jego zasadność i uwzględni zażalenie (art. 463 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.)- tryb wyjątkowy wnoszenia zażalenia. Jednak jeżeli postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wydał lub zatwierdził prokurator przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy lub odpowiednio sąd okręgowy w zależności od rodzaju przestępstwa, w sprawach o zbrodnie lub innych określonych w art. 25 k.p.k., jednak chodzi tutaj o czyn przestępny, jak jawi się w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna kwalifikacja prawna czynu podana przez oskarżyciela) za pośrednictwem prokuratury wydającej lub zatwierdzającej postanowienie- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia, w którym musi być podana kwalifikacja czynu z uwagi na przepis art. 322 § 2 k.p.k. obligatoryjnie zatwierdza prokurator chyba, że sam wydaje przedmiotowe postanowienie wobec tego zażalenie składa się wówczas do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy lub odpowiednio sąd okręgowy w zależności od rodzaju przestępstwa, w sprawach o zbrodnie lub innych określonych w art. 25 k.p.k., jednak chodzi tutaj o czyn przestępny, jak jawi się w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna kwalifikacja prawna czynu podana przez oskarżyciela) za pośrednictwem prokuratury, która wydała lub zatwierdziła postanowienie- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia;

3.2.1. Prokurator wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa- nie przysługuje prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia ponieważ to jest inna decyzja, niż pierwsza z punktu 1 tj. odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa), a tutaj mamy do czynienia z umorzeniem postępowania przygotowawczego tj. śledztwa- tylko przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy lub odpowiednio sąd okręgowy w zależności od rodzaju przestępstwa, w sprawach o zbrodnie lub innych określonych w art. 25 k.p.k., jednak chodzi tutaj o czyn przestępny, jak jawi się w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna kwalifikacja prawna czynu podana przez oskarżyciela) za pośrednictwem prokuratury wydającej lub zatwierdzającej postanowienie- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia;

4. Pokrzywdzony złożył zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) do właściwego sądu do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratury, który wydała lub zatwierdziła postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa (art. 428 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.), która dokonuje formalnej kontroli złożonego zażalenia (art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.), a gdy zażalenie odpowiada warunkom formalnym zostaje skierowane do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że prokurator uzna zasadność zażalenia i je uwzględni (art. 463 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k.)- tryb zasadniczy wnoszenia zażalenia. Jeżeli zażalenie zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalne z mocy prawa prokurator, który wydał lub zatwierdził postanowienie odmawia przyjęcia zażalenia (art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k. i art. 466 § 1 k.p.k.). Na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia przysługuje zażalenie (art. 429 § 2 k.p.k. w zw. z art. 465 § 1 k.p.k. i art. 466 § 1 k.p.k.)- sąd przychylił się do zażalenia i w konsekwencji uchylił postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa);

4.1. Prokurator ponownie wydał lub zatwierdził to samo postanowienie czyli o umorzeniu dochodzenia;

4.2. Prokurator ponowne wydał lub zatwierdził to samo postanowienie czyli o umorzeniu śledztwa;

5. Subsydiarny akt oskarżenia z art. 55 k.p.k. - gdyż są to dwie takie same decyzje czyli

w rozumieniu art. 330 § 2 k.p.k. po raz wtóry wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub odpowiednio postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Link to comment
Share on other sites

aldona1231 wrote:
moja corka zostala potracona przez samochod w wyniku czego doznala ran cietych twarzy zlamania krego kregoslupa L3 stluczeniu nogi. policja umozyla juz 2 razy sprawe. czy przysluguje jeej odszkodowanie ze szkoly?
Świadczenie z ubezpieczenia szkolnego powinno być przyznane i będzie ono stanowiło iloczyn % trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Fakt, że wypadek wydarzył się w czasie wolnym nie powinien mieć wpływu na odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Należy również rozważyć odpowiedzialność cywilną kierującego za szkodę, ponieważ odpowiedzialność kierującego wobec pieszego ukształtowana jest na zasadzie ryzyka, co oznacza że poszkodowany wykazuje związek pomiędzy ruchem pojazdu a szkodą, a kierujący aby uwolnić się od odpowiedzialności musi wykazać jedną z trzech przesłanek tj. a) wypadek z siły wyższej b) wypadek z wyłącznej winy osoby trzeciej za którą kierujący nie ponosi odpowiedzialności c) wypadek z wyłącznej winy osoby poszkodowanej.
Fakt umorzenia postępowania nie oznacza, że brak jest odpowiedzialności cywilnej. Ważny jest również wiek Pani córki w dacie wypadku.

Prosimy o kontakt z Kancelarią w celu szczegółowego skonsultowania sprawy.
Link to comment
Share on other sites

Jeśli jest do możliwe to proszę podać podstawę prawną umorzenia, a wówczas będzie można więcej powiedzieć w danej sprawie. Proszę też napisać ile lat w dniu zdarzenia miała Pani córka, gdyż zgodnie z art. 426 k.c. małoletni, który nie ukończył lat trzynastu nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...