Jump to content
Forum Odszkodowania

Odszkodowanie z nnw czy oc sprawcy?


urszula1980
 Share

Recommended Posts

Miałam stłuczkę.Z powodu winy sprawcy dostałam odszkodowanie na pokrycie kosztów reperacji auta ( szkoda całkowita).Nie wezwałam karetki , zaraz po zdarzeniu nie odczuwałam dolegliwości.Natomiast już wieczorem zaczęło mi dolegać- nadgarstki , kręgosłup , noga w stawie biodrowym. Czekałam na poprawę3 tygodnie,racząc się przeciwbólowymi środkami ( w końcu nie miałam złamań ani ran otwartych).Po tym czasie udałam się do lekarza i się okazało,że mam zwężenie kręgów , które powoduje ucisk na nerw- stąd bóle nogi i dolegliwości kręgosłupa .Czekam na rehabilitację.Czy i jak mogę się ubiegać o odszkodowanie dla siebie .W chwili stłuczki nie byłam pracująca .Proszę odpisywać na maila.Dziękuję za pomoc.
Link to comment
Share on other sites

Ważne będzie u jakiego lekarza Pani się leczyła oraz czy lekarz wpisał w histori choroby fakt iż nastęspstwa są związane z wypadkiem komunikacyjnym. Jeżeli jest wpis mozna ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.. Proszę zbierać wszystkie faktury za leki oraz skrupulatnie notować ilość przejechanych kilometrów na leczenie uwzględniając również daty.. Szkodę osobową zgłosić do TU sprawcy z calą dokumentacją medyczną.. Nie zapomnieć również o podaniu kwoty odszkodowania, o którą Pani występuje..

Odszkodowanie należy się również w szystkich opłacanych polis na życie oraz NNW.

Link to comment
Share on other sites

urszula1980 wrote:
Miałam stłuczkę.Z powodu winy sprawcy dostałam odszkodowanie na pokrycie kosztów reperacji auta ( szkoda całkowita).Nie wezwałam karetki , zaraz po zdarzeniu nie odczuwałam dolegliwości.Natomiast już wieczorem zaczęło mi dolegać- nadgarstki , kręgosłup , noga w stawie biodrowym. Czekałam na poprawę3 tygodnie,racząc się przeciwbólowymi środkami ( w końcu nie miałam złamań ani ran otwartych).Po tym czasie udałam się do lekarza i się okazało,że mam zwężenie kręgów , które powoduje ucisk na nerw- stąd bóle nogi i dolegliwości kręgosłupa .Czekam na rehabilitację.Czy i jak mogę się ubiegać o odszkodowanie dla siebie .W chwili stłuczki nie byłam pracująca .Proszę odpisywać na maila.Dziękuję za pomoc.
Tak jak napisał użytkownik Centrum Polska wiele zależy od dokumentacji medycznej, ponieważ upływ czasu od wypadku do zgłoszenia się do lekarza może rodzić podejrzenia, że uraz nie jest w związku z wypadkiem i Ubezpieczyciel będzie chciał ten fakt wykorzystać.

Oczywiście nie jest Pani na straconej pozycji i warto zrobić zgłoszenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

w praktyce sytuacja wygląda tak, że zakłady ubezpieczeń uznają dolegliwości bólowe za skutek wypadku, jeśli w dokumentach medycznych pojawia się informacja o wizycie lekarskiej w terminie 7-14 dni od zdarzenia. Natomiast jeśli pierwsze dokumenty pojawiają się później z reguły osoby fizyczne spotykają się z odmową uznania doznanych urazów za skutki wypadki. Warto wtedy powierzyć proces dochodzenia odszkodowania kancelarii ponieważ zgłaszane roszczenie trzeba należycie uzasadnić i udowodnić.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Link to comment
Share on other sites

Witam,

może Pani się ubiegać o zadośćuczynienie oraz za koszty leczenia. Rozpoczęcie leczenia miesiąc od zdarzenia faktycznie może być dobrym argumentem dla TU do odmowy wypłaty, jednak nie przejmowałabym się tym bardzo. Wystarczy dowieść, że problemy zdrowotne są następstwem danego wypadku. Co do faktu, że nie ma Pani pracy, nie będzie to miało jakiegokolwiek ujemnego efektu, bo odszkodowanie należy się Pani bez względu na to czy Pani pracuje, uczy się czy szuka pracy, czy robi cokolwiek innego. Czasami nawet brak pracy może pozytywnie rzutować na wysokość otrzymanych kwot, ale to już zależy zawsze od indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Niemniej jednak warto ubiegać się o odszkodowanie, a ze względu na to, że Pani mail jest niewidoczny proponuję kontakt za pośrednictwem poniższej stopki.

Link to comment
Share on other sites

 

urszula1980 wrote:

Miałam stłuczkę.Z powodu winy sprawcy dostałam odszkodowanie na pokrycie kosztów reperacji auta ( szkoda całkowita).Nie wezwałam karetki , zaraz po zdarzeniu nie odczuwałam dolegliwości.Natomiast już wieczorem zaczęło mi dolegać- nadgarstki , kręgosłup , noga w stawie biodrowym. Czekałam na poprawę3 tygodnie,racząc się przeciwbólowymi środkami ( w końcu nie miałam złamań ani ran otwartych).Po tym czasie udałam się do lekarza i się okazało,że mam zwężenie kręgów , które powoduje ucisk na nerw- stąd bóle nogi i dolegliwości kręgosłupa .Czekam na rehabilitację.Czy i jak mogę się ubiegać o odszkodowanie dla siebie .W chwili stłuczki nie byłam pracująca .Proszę odpisywać na maila.Dziękuję za pomoc.

Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody osobowej przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywiania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Szkodę można też likwidować ze wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Dziękuję za pomoc.W tej chwili rozpoczęłam drugą serię rehabilitacji (poprzednia trwała dwa tygodnie).Jak tylko lepiej się poczuję zgłoszę się do jakiejś kancelarii idąc za radą Państwa :)
Link to comment
Share on other sites

Witam,

likwidację z OC sprawcy można rozpocząć w każdej chwili, dlatego nie ma konieczności czekania do zakończenia leczenia. Inaczej jest przy NNW, gdzie uszczerbek zostaje ustalony po zakończeniu leczenia, jednak szkodę warto zgłosić jak najwcześniej, bowiem niektóre towarzystwa wymagają wręcz poinformowania ich o szkodzie w określonym terminie.

Link to comment
Share on other sites

Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody z obowiązkowej polisy OC dla pojazdów mechanicznych to zastosowanie ma art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) mówiący, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. W myśl tezy S.A. w Poznaniu z dn. 8.01.1997 r., I ACa 52/96) „Uzależnienie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń od wyjaśnienia okoliczności dotyczących kwestii, czy posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego są zobowiązani na podstawie art.435 czy 436 k.c. do zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną tym pojazdem, nie oznacza, że za takie „wyjaśnienie” może być uznany tylko wyrok sądu, i to karny, skazujący”. Podobny pogląd wyraźił S.N. w tezie orzeczenia z dn. 10.01.2000 r. III CKN 1105/99, OSNC 2000/7-8, poz. 134 „Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną”. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie o którym mowa w ust. 1 art. 14 przedmiotowej ustawy, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 przedmiotowej ustawy, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Co ważne zgodnie z art. 14 ust. 5 przedmiotowej ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2 art. 14 przedmiotowej ustawy, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwym do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania. Trzeba pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel naruszy ustawowy termin do wypłaty roszczenia to zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl § 3 tegoż artykułu w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z tezą S.N. z dn. 6.07.1999 r., III CKN 315/98, OSNC 2000/2, poz. 31 „Świadczenia odsetkowe zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nieobjętych „jego decyzją”, jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określił kwotowo swego roszczenia”.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...