Jump to content
Forum Odszkodowania

Wypadek w trakcie pracy, ZUS - % uszczerbku


poszkodowanywwypdku
 Share

Recommended Posts

Witam,

w 2007 roku uległem bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu w trakcie wykonywania pracy. Doznałem rozległym złamań kończyny dolnej i innych urazów. Moje leczenie trwa do dnia dzisiejszego. Niedawno wystąpiłem do ZUS o ustalenie uszczerbku na zdrowiu. ZUS na pierwszej komisji oszacował moje urazy na 15% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dużo wcześniej stawałem na komisji z towarzystwa ubezpieczeniowego i ta przyznała mi 50%. W międzyczasie konsultowałem uzyskany % z wieloma źródłami i uzyskałem informację, że moje obrażenie powinny być oszacowane na poziomie około 70%, co można uzyskać od TU tylko drogą sądową. Po pierwszej komisji ZUS, wniosłem odwołanie do wyższej instancji, na której dodano mi 5% i łącznie mój trwały uszczerbek na zdrowiu został oszacowany na 20%. Podczas drugiej komisji powołałem się na % uszczerbku, który został przyznany mi przez innego orzecznika, który był znacznie wyższy, jak również powołałem się na ustawową tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu. Szanowna komisja ZUS poinformowała mnie, że ZUS ma swoje tabele i 50% na które się powołałem jest niezasadne. Na tej samej decyzji dotyczącej 20% otrzymałem informację, że % został już przeliczone i należy mi się odszkodowanie w kwocie xxx. Na dole decyzji było napisane pouczenie, że mogę wnieść odwołanie od tej decyzji do Sądu za pośrednictwem ZUS w terminie 30 dni. Tydzień po otrzymaniu tejże decyzji otrzymałem informację z poczty o przekazie. Jak się później okazało, był to przekaz dotyczące odszkodowania z ZUS, widniała na nim dokładnie ta sama kwota jak na decyzji. Przekazu nie odebrałem, ponieważ, ktoś mnie kiedyś uprzedził, że takie pobranie kwoty może być potraktowane jako zgodzenie się z tą kwotą i wiąże się z brakiem możliwości dalszego odwołania. Na koniec dodam, że cały czas przebywam na świadczeniu rentowym z tytułu częściowej niezdolności do pracy i w związku z urazami, obecnie mam przyznany lekki stopnień niepełnosprawności, mam wyznaczony termin kolejnej, już siódmej operacji.

Pytanie do Was :

- Czy faktycznie ZUS ma jakieś swoje wewnętrzne dyrektywy dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu ?

- Czy w Sądzie jestem w stanie wywalczyć więcej niż 20% ?

- Czy odebranie przekazu z poczty zablokuje mi możliwość odwołania się do decyzji ZUS ?

- Ewentualnie na co trzeba zwrócić uwagę przy składaniu odwołania do Sądu za pośrednictwem ZUS ?

Z góry dziękuję serdecznie za pomoc.

Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

poszkodowanywwypdku wrote:
Witam,
w 2007 roku uległem bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu w trakcie wykonywania pracy. Doznałem rozległym złamań kończyny dolnej i innych urazów. Moje leczenie trwa do dnia dzisiejszego. Niedawno wystąpiłem do ZUS o ustalenie uszczerbku na zdrowiu. ZUS na pierwszej komisji oszacował moje urazy na 15% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dużo wcześniej stawałem na komisji z towarzystwa ubezpieczeniowego i ta przyznała mi 50%. W międzyczasie konsultowałem uzyskany % z wieloma źródłami i uzyskałem informację, że moje obrażenie powinny być oszacowane na poziomie około 70%, co można uzyskać od TU tylko drogą sądową. Po pierwszej komisji ZUS, wniosłem odwołanie do wyższej instancji, na której dodano mi 5% i łącznie mój trwały uszczerbek na zdrowiu został oszacowany na 20%. Podczas drugiej komisji powołałem się na % uszczerbku, który został przyznany mi przez innego orzecznika, który był znacznie wyższy, jak również powołałem się na ustawową tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu. Szanowna komisja ZUS poinformowała mnie, że ZUS ma swoje tabele i 50% na które się powołałem jest niezasadne. Na tej samej decyzji dotyczącej 20% otrzymałem informację, że % został już przeliczone i należy mi się odszkodowanie w kwocie xxx. Na dole decyzji było napisane pouczenie, że mogę wnieść odwołanie od tej decyzji do Sądu za pośrednictwem ZUS w terminie 30 dni. Tydzień po otrzymaniu tejże decyzji otrzymałem informację z poczty o przekazie. Jak się później okazało, był to przekaz dotyczące odszkodowania z ZUS, widniała na nim dokładnie ta sama kwota jak na decyzji. Przekazu nie odebrałem, ponieważ, ktoś mnie kiedyś uprzedził, że takie pobranie kwoty może być potraktowane jako zgodzenie się z tą kwotą i wiąże się z brakiem możliwości dalszego odwołania. Na koniec dodam, że cały czas przebywam na świadczeniu rentowym z tytułu częściowej niezdolności do pracy i w związku z urazami, obecnie mam przyznany lekki stopnień niepełnosprawności, mam wyznaczony termin kolejnej, już siódmej operacji.
Pytanie do Was :
- Czy faktycznie ZUS ma jakieś swoje wewnętrzne dyrektywy dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu ?
- Czy w Sądzie jestem w stanie wywalczyć więcej niż 20% ?
- Czy odebranie przekazu z poczty zablokuje mi możliwość odwołania się do decyzji ZUS ?
- Ewentualnie na co trzeba zwrócić uwagę przy składaniu odwołania do Sądu za pośrednictwem ZUS ?
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc.
Pozdrawiam.
1. powinien Pan przyjąć kwotę jednorazowego odszkodowania z ZUS - ponieważ nie ma to wpływu na dalszy bieg sprawy
2. w odwołaniu do ZUS trzeba powołać biegłych
3. ZUS orzeka na podstawie tabeli - załącznik do rozporządzenia, a oceny dokonuje lekarz orzecznik a potem komisja

Z polisy OC samochodu sprawcy może Pan dochodzić renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i innych świadczeń odszkodowawczych.

Jeśli potrzebuje Pan konsultacji prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.
Link to comment
Share on other sites

Witam,

Przyjęcie kwoty przyznanej przez ZUS nie blokuje Panu możliwości odwołania się od decyzji. Przy odwołaniu warto uzasadnić i dobrze opisać każdy doznany uraz. Proponuję skorzystać z wzorów pism zamieszczonych na stronie rzecznika ubezpieczonych w zakładce serwis prawny. Warto przy tak dużym uszczerbku skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, często bowiem zdarza się, że zakłady ubezpieczeń proponują zaniżone zadośćuczynienie w drodze ugody, która zamyka możliwość dochodzenia dalszych świadczeń. Zwrócić należy zatem uwagę, aby przedwcześnie nie podpisać mogłoby się wydawać dobrej ugody. W Pana przypadku warto zwrócić się o wypłatę renty z tytułu zwiększonych potrzeb od zakładu ubezpieczeń. W sprawie przeciwko ZUS warto powołać biegłych z konkretnych dziedzin: chirurgii, ortopedii, neurologii a także psychologa. W razie pytań pozostaję do dyspozycji pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

poszkodowanywwypdku wrote:
Pytanie do Was :
- Czy faktycznie ZUS ma jakieś swoje wewnętrzne dyrektywy dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu ?
- Czy w Sądzie jestem w stanie wywalczyć więcej niż 20% ?
- Czy odebranie przekazu z poczty zablokuje mi możliwość odwołania się do decyzji ZUS ?
- Ewentualnie na co trzeba zwrócić uwagę przy składaniu odwołania do Sądu za pośrednictwem ZUS ?
Z góry dziękuję serdecznie za pomoc.
Pozdrawiam.
1) Ową "dyrektywą" jest tabela zawarta w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974);

2) Nie sposób oceniać nie znając szczegółowo urazów oraz stanu narządu po leczeniu i rehabilitacji;

3) Nie blokuje to ewentualnego odwołania. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

4) Pkt 3. Należy wnosić o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych z danego zakresu medycyny. Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy na tym etapie polecam wynajęcie profesjonalisty, który wpierw oceni zasadność pozwu, a następnie właściwe go sformułuje i umotywuje.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...