Jump to content
Forum Odszkodowania

odszkodowanie nnw.


azshubert
 Share

Recommended Posts

Witam

 

W kwietniu ubiegłego roku doznałem urazy kolana lewego (zerwane więzadła - ACL ; pęknięta łękotka, ... ) Przeszedłem operację owego kolana. Posiadałem prywatne ubezpieczenie NNW w HDI Asekuracja. Firma ta wypłaciła mi "śmieszną" moim zdaniem kwotę 1400 zł. Zgodnie z ogólnumi warunaki ubezpieczenia było to 800 zł. za rehabilitację (chociaż rachunki przedstawione przeze mnie opiewały na kwotę kilkakrotnie wyższą) pozostałe 600 zł to koszt zakupu ortezy. Ubezpieczyciel w ogóle nie stwierdził u mnie uszczerbku na zdrowiu. Odwołałem się od ich decyzji, ubezpieczyciel kazał mi stawić się na komisję lekarską. Był to jeden lekarz w moim przekonaniu w ogóle nie znający się na urazach takich jak mój. Uznał on, iż mój uszczerbek na zdrowiu to 8%, HDI wypłaciło mi odpowiednio kolejne 2400 zł. Napisałem kolejne odwołanie, ponieważ uważam że przyznany mi uszczerbek na zdrowiu jest znacznie zaniżony. (Z "tabeli uszczerbku na zdrowiu" HDI wynika, iż takie urazy jam mój podzielone są na trzy grupy odpowiednio 2%-10% ; 11%-25% oraz 26%-50%). Firma HDI odpowiedział mi, iż nie widzi podstaw do przyznania mi większego uszczerbku na zdrowiu. Pozostaje mi tylko droga sądowa. I tu moje pytanie na jakie przepisy mogę się powołać we wniosku do sądu. Jak uzasadnić swoje roszczenia?

Link to comment
Share on other sites

witam,

miałem auto zarejestrowane na tatę i ja byłem współwłaścicielem, ubezpieczenie było wykupione jak zawsze z nnw, potem za pomocą umowy o darowiznę przepisałem auto na siebie i ubezpieczenie też. Po dwóch miesiącach miałem wypadek(nie z mojej winy), kiedy poszedłem do ubezpieczalni złożyć papiery o odszkodowanie nnw powiedziano mi, że nie mam nnw, ponieważ auto było przerejestrowane i nnw nie przechodzi na nowego właściciela. Ale ja byłem także współwłaścicielem wcześniej! a przy przerejestrowywaniu nikt w ubezpieczeniu mnie nie poinformował,że muszę dodotkowo wykupić nnw.

czy można się jakoś odwołać?? dzieki za wszelką pomoc

Link to comment
Share on other sites

Standardowe dzialanie firm ubezpieczeniowych. Jak sprawa nie jest prosta to zawsze odmawiają. Warto powalczyć, rozumiem ,ze szkoda pojadu została naprawiona z oc sprawcy?
Link to comment
Share on other sites

tak, nie było z tym problemu, po kilku dniach od zgłoszenia szkody przyjechał rzeczoznawca i wycenił szkodę całkowitą, też z ubezpieczenia oc sprawcy dostałem już odszkodowanie zdrowotne. jedynie moje nnw mnie zdziwiło ale myślę, że zaraz po nowym roku podejdę do kancelarii adwokackiej się dowiedzieć może coś wskórają
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
arti wrote:
Witam,
Mama problem, mój brat spowodował wypadek w wyniku którego zmarł,szkodę zgłosiliśmy do PTU trzy miesiące temu i do tej pory nic sie nie dzieje.Przy OC było wykupione NNW,
Ile czasu ma TU na "zlikwidowanie szkody"-strasznie to brzmi.Co mam zrobić i jakie mam prawa co do odszkodowania, a raczej nasi rodzice.Proszę o pomoc jak załatwić tą sprawę.
Link to comment
Share on other sites

 

chomik wrote:

jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione to TU ma 30 dni na załatwienie sprawy od zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało sie w tym terminie niemożliwie świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.Bez przedstawienia całokształtu stanu faktycznego ciężko jest mi się wypowiedzieć jednoznacznie w tej sprawie. Dla uzyskania jak największej kwoty odszkodowania wystąpienie na drogę postępowanie sądowego będzie w tym przypadku zapewne konieczne. Zazwyczaj TU wypłacają 50-60% należnego odszkodowania.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Witam

 

W kwietniu ubiegłego roku doznałem urazy kolana lewego (zerwane więzadła - ACL ; pęknięta łękotka, ... ) Przeszedłem operację owego kolana. Posiadałem prywatne ubezpieczenie NNW w HDI Asekuracja. Firma ta wypłaciła mi "śmieszną" moim zdaniem kwotę 1400 zł. Zgodnie z ogólnumi warunaki ubezpieczenia było to 800 zł. za rehabilitację (chociaż rachunki przedstawione przeze mnie opiewały na kwotę kilkakrotnie wyższą) pozostałe 600 zł to koszt zakupu ortezy. Ubezpieczyciel w ogóle nie stwierdził u mnie uszczerbku na zdrowiu, a także nie wypłacił kwoty zadośćuczynienia. Odwołałem się od ich decyzji, ubezpieczyciel kazał mi stawić się na komisję lekarską. Był to jeden lekarz w moim przekonaniu w ogóle nie znający się na urazach takich jak mój. Decyzji po owej komisji jeszcze nie otrzymałem, ale spodziewam się, iż owy "specjalista" nie stwierdził u mnie żadnego uszczerbku, a co za tym idzie nie otrzymam żadnych pieniędzy. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ? Czy mogę liczyć na jakąś większą kwotę, czy raczej niczego oprócz tych 1400 zł. nie otrzymam. Na koniec dodam jeszcze, że moja polisa opiewa na kwotę 35000zł.

Link to comment
Share on other sites

azshubert wrote:
Witam

W kwietniu ubiegłego roku doznałem urazy kolana lewego (zerwane więzadła - ACL ; pęknięta łękotka, ... ) Przeszedłem operację owego kolana. Posiadałem prywatne ubezpieczenie NNW w HDI Asekuracja. Firma ta wypłaciła mi "śmieszną" moim zdaniem kwotę 1400 zł. Zgodnie z ogólnumi warunaki ubezpieczenia było to 800 zł. za rehabilitację (chociaż rachunki przedstawione przeze mnie opiewały na kwotę kilkakrotnie wyższą) pozostałe 600 zł to koszt zakupu ortezy. Ubezpieczyciel w ogóle nie stwierdził u mnie uszczerbku na zdrowiu, a także nie wypłacił kwoty zadośćuczynienia. Odwołałem się od ich decyzji, ubezpieczyciel kazał mi stawić się na komisję lekarską. Był to jeden lekarz w moim przekonaniu w ogóle nie znający się na urazach takich jak mój. Decyzji po owej komisji jeszcze nie otrzymałem, ale spodziewam się, iż owy "specjalista" nie stwierdził u mnie żadnego uszczerbku, a co za tym idzie nie otrzymam żadnych pieniędzy. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ? Czy mogę liczyć na jakąś większą kwotę, czy raczej niczego oprócz tych 1400 zł. nie otrzymam. Na koniec dodam jeszcze, że moja polisa opiewa na kwotę 35000zł.
1) Po pierwsze ważne jest jako doszło do wypadku gdyż od tego zależy sposób likwidacji szkody. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne NNW grupowe i indywidualne to ubezpieczyciel zwykle wypłaca jedynie odszkodowanie licozne jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Z NNW nie wypłaca się zaś zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. NNW przewiduje czasami zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Zadośćuczynienie wypłaca się z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeśli była to szkoda likwidowana z ubezpieczenia dobrowolnego NNW to należy zażądać od T.U. doręczenia tabeli, orzeczenia i decyzji na piśmie. Następnie złożyć stosowne odwołanie. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Link to comment
Share on other sites

Witam ponownie

Otrzymałem dziś od HDI Asekuracja przelew za poniesione przeze mnie straty. W moim przekonaniu kwota ta jest znacznie zaniżona. Wyliczony przez firmę uszczerbek na zdrowiu jest ewidentnie zaniżony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ? Czy mogę pisać kolejne odwołanie i domagać się ponownego rozpatrzenia mojej sprawy ? Czy pozostaje mi tylko do wybory droga sądowa ?

Link to comment
Share on other sites

azshubert wrote:
Witam ponownie
Otrzymałem dziś od HDI Asekuracja przelew za poniesione przeze mnie straty. W moim przekonaniu kwota ta jest znacznie zaniżona. Wyliczony przez firmę uszczerbek na zdrowiu jest ewidentnie zaniżony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ? Czy mogę pisać kolejne odwołanie i domagać się ponownego rozpatrzenia mojej sprawy ? Czy pozostaje mi tylko do wybory droga sądowa ?
1) Złożyć odwołanie;

2) Pkt 1- następnie po wyczerpaniu odwołanie zostaje pozew do sądu. Chyba, że wynikły nowe następstwa wypadku;

3) Jeśli było już składane odwołanie od decyzji to co do zasady pozostaje droga sądowa.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Aby zdecydować się na pozew do sądu uprzednio warto zażądać od T.U. doręczenie orzeczenia lekarza orzecznika, tabel na podstawie których oceniano procentowy trwały uszczerbek na zdrowiu oraz decyzję T.U. Warto też skonsultować uraz z lekarzem orzecznikiem mającym doświadczenie w tego typu orzekaniu. Pozew ma spełniać wymogi określone w k.c.. Warto oddać sprawę do oceny profesjonaliście. Pozew do sądu może okazać się ekonomicznie nieuzasadniony.
Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z tym co Pan pisze za 1% wypłacono 300 zł, czyli nawet jak podniosą o 3pkt % to nie są to kwoty o jakie idzie się do sądu. Może Pan napisać kolejne odwołanie, albo zwrócić się o to do kancelarii odszkodowawczej. Ważne jest do której grupy widełek procentowych można zaliczyć Pana przypadek - wszystko powinno być w OWU albo w tabeli.

Proszę jeszcze napisać co było przyczyną urazu.

Link to comment
Share on other sites

Wydaje się, że kwalifikacji uszczerbku tj. oceny według danej grupy oceny procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu zależeć będzie od zmian narządu po urazie, powikłań etc..Tak czy inaczej pozew do sądu będzie raczej ekonomicznie nieuzasadniony.
Link to comment
Share on other sites

Przyczyna urazu: zerwałem więzadła podczas zajęć na hali sportowej,wykonałem skok w górę kolano uciekło mi na bok i tak doszło do urazu. Z tabeli uszczerbku ... oraz owu wynika że zerwanie więzadeł jest kwalifikowane w przedziale od 2% do 40%, jest to dla nie zupełnie nie zrozumiałe. Aż tak duży przedział przy takim urazie to mówiąc kolokwialnie paranoja.
Link to comment
Share on other sites

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Pozycja 156

Uszkodzenie aparatu wiązadłowo-stawowego (torebki, wiązadeł, łękotek)

– w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności

statyczno-dynamicznej kończyny:

a) niewielkie zmiany 1-10

b) średnie zmiany 10-25

c) duże zmiany 25-40

 

http://sp40.pl/materialy/ubezpieczenie11_12/HDIA%20Z%20042-2008%20z%2008.07.08.%20-%20Za%C5%82.%201.3.%20-%20Tabela%20norm%20oceny%20procent.%20uszczerbku%20na%20zdrowiu.pdf

Link to comment
Share on other sites

dodam jeszcze, że moje kolano nadal nie powróciło do pełnej sprawności.

tydzień temu poddany zostałem kosztownej terapia kwasem hialuronowym, mój lekarz powiedział że przy takich uraz terapie owym preparatem trzeba wykonywać co pewien okres czasu. Z ostatnich badań przeprowadzonych na osobach z takimi samymi urazami jak mój wynika, że w okresie około 10 - 15 lat od operacji przeszczepu więzadeł, aż 80 % badanych musiało mieć wstawioną endoprotezę stawu kolanowego. uważam więc że 8 % uszczerbek na zdrowiu to po prostu żart.

Link to comment
Share on other sites

Słusznie- skoro Pan tak opisuje uraz to wydaje się, że zmiany są co najmniej średnie, a nie niewielkie, Wobec tego powinien być co najmniej przedział od 10 do 25%.
Link to comment
Share on other sites

co mi radzicie w takiej sytuacji ? Próbować samemu pisać pozew do sądu (studiuje prawo) czy zlecić to jakiejś wyspecjalizowanej kancelarii ?

na których art. k.c. powinien opierać się taki pozew ?

Link to comment
Share on other sites

azshubert wrote:
co mi radzicie w takiej sytuacji ? Próbować samemu pisać pozew do sądu (studiuje prawo) czy zlecić to jakiejś wyspecjalizowanej kancelarii ?
na których art. k.c. powinien opierać się taki pozew ?
1) Wydaje się, że optymalne będzie zlecić sprawę profesionaliście;

2) art. 6 k.c., art. 805-820 k.c., art. 829-834 k.c., 187, 209, 217, 232, 333, 339 k.p.c..
Link to comment
Share on other sites

Jeśli do tego wszystkiego niezależny lekarz potwierdzi, że powinieneś mieć wyższy uszczerbek to faktycznie warto walczyć o resztę odszkodowania. Sprawę możesz oddać profesjonaliście, albo poproś kogoś z katedry cywilnego o pomoc.

A napisałeś odwołanie od decyzji, w której przyznano Ci 8% i czy ściągnąłeś orzeczenie lekarza?

Link to comment
Share on other sites

Przed składaniem odwołania (pozwu) należy zażądać doręczenia na piśmie orzeczenia lekarza orzecznika, tabel oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu (jednak zwykle stanowią załącznik do OWU lub są dostępne na stronie ubezpieczyciela) jak i decyzję T.U.. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Trzeba pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel naruszy ustawowy termin do wypłaty roszczenia to zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 481 § 2 k.c. jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl § 3 tegoż artykułu w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zgodnie z tezą S.N. z dn. 6.07.1999 r., III CKN 315/98, OSNC 2000/2, poz. 31 „Świadczenia odsetkowe zakładu ubezpieczeń są terminowe. Zakład nie pozostaje jednak w opóźnieniu co do kwot nieobjętych „jego decyzją”, jeżeli poszkodowany po jej otrzymaniu lub wcześniej nie określił kwotowo swego roszczenia”.
Link to comment
Share on other sites

 

azshubert wrote:

napisalem odwolanie od decyzij w ktorej otrzymalem 8%, orzeczenie lekarskie, tabele, itp. tez juz mam

Wobec tego pozostaje ewentualny pozew do sądu.

Link to comment
Share on other sites

Co Panu napisali po odwołaniu? zrobili powtórną komisję? zazwyczaj tak robią, że jeżeli jeden raz orzekał lekarz to po odwołaniu również się wypowiada co od nowych dokumentów i faktów, które się podało w odwołaniu.
Link to comment
Share on other sites

Odp. T.U. : "HDI Asekuracja T.U. S.A. w odpowiedzi na Pana odwołanie informuje, iż po dokładnym przeanalizowaniu akt szkody, nie znajduje podstaw do zmiany decyzji wydanej w dniu 16.01.2012r. przez RCLS ustalając świadczenie w kwocie już wypłaconej. Wyjaśniamy, iż zgodnie z par. 3 OWU następstw nieszczęśliwych wypadków, przedmiotem ubezpieczania są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu. Informujemy, iz podczas komisji na której stawił sie Pan osobiście lekarz orzecznik stwierdził u Pana 8% uszczerbek na zdrowiu (kopia orzeczenia w załączniku).

Biorąc powyższe pod uwagę brak jest przesłanek wypłaty świadczenia wyższej wysokości. W przypadku kwestionowania powyższej decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego."

 

 

Dodam jeszcze tylko że ten lekarz orzecznik to chirurg dziecięcy ( operował mnie kiedyś jak byłem mały).

a orzeczenie to kilka rubryk w których wpisane jest tak lub nie, brak w orzeczeniu tym choćby jednego pełnego zdania. jest to po prostu taki formularz wypełniony przez tego lekarza

Link to comment
Share on other sites

Czyli nie odwołał się Pan od orzeczenia lekarza, bo dopiero w tej decyzji je przesłali. Teraz należy podważyć ich opinie, proponuję też pójść do lekarza, chirurga-ortopedy, który wypowie się co do opinii i da Panu zaświadczenie o stanie zdrowia i przewidywanym leczeniu. Oczywiście mimo, że lekarz orzekający może być świetnym chirurgiem dziecięcym, powinien orzekać chirurg-ortopeda, i powinni zorganizować Panu nową komisję.
Link to comment
Share on other sites

azshubert wrote:
Odp. T.U. : "HDI Asekuracja T.U. S.A. w odpowiedzi na Pana odwołanie informuje, iż po dokładnym przeanalizowaniu akt szkody, nie znajduje podstaw do zmiany decyzji wydanej w dniu 16.01.2012r. przez RCLS ustalając świadczenie w kwocie już wypłaconej. Wyjaśniamy, iż zgodnie z par. 3 OWU następstw nieszczęśliwych wypadków, przedmiotem ubezpieczania są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu. Informujemy, iz podczas komisji na której stawił sie Pan osobiście lekarz orzecznik stwierdził u Pana 8% uszczerbek na zdrowiu (kopia orzeczenia w załączniku).
Biorąc powyższe pod uwagę brak jest przesłanek wypłaty świadczenia wyższej wysokości. W przypadku kwestionowania powyższej decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego."


Dodam jeszcze tylko że ten lekarz orzecznik to chirurg dziecięcy ( operował mnie kiedyś jak byłem mały).
a orzeczenie to kilka rubryk w których wpisane jest tak lub nie, brak w orzeczeniu tym choćby jednego pełnego zdania. jest to po prostu taki formularz wypełniony przez tego lekarza
Wobec tego orzekał niewłaściwy lekarz orzecznik i to należy wytknąć. Należało również przed odwołaniem zażądać orzeczenia lekarza orzecznika i wytknąć wszystko w odwołaniu, a sprawa nie skomplikowała by się aż do tego rozmiaru.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
się dziwisz że dostałeś mało kasy, a zastanawiałeś się jak śmieszne pieniądze zapłaciłeś za to NNW. Idę o zakład ze najmniejszą z mozliwych sum ubezpieczenia wybrałeś. Tak - to też ma znaczenie przy wypłacie.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...