Jump to content
Forum Odszkodowania

Wypadek przy pracy. Co robić? Pytania


Knorpel
 Share

Recommended Posts

Witam.

Miałem w pracy wypadek tzn. rozciąłem sobie rękę w okolicy nadgarstka nożem. Powiadomiłem brygadzistkę po czym zawieziono mnie do szpitalu gdzie mi zszyli ranę 2-3 szwy nie patrzałem jeszcze. Nic nie dostałem od chirurga ani od pielęgniarki (Chodzi mi o zwolnienie) powiedziała tylko żeby nie moczyć ręki w wodzie i nic po za tym czy myć jak zmieniać opatrunki. (Byłem trochę w "nerwach" i nie pomyślałem żeby się spytać co robić z raną) . Po czym wróciłem do zakładu. Kierownik stwierdził żebym pojechał do domu.

Pytania.

1.Przysługuje mi się zwolnienie lekarskie

2. Czy chirurg który mnie operował powinien mi wystawić L4 ?

3. Czy mogę iść do swojej przychodni żeby mi wystawili L4 dzień po tygodniu.

4. Na ile dostanę miej więcej takie zwolnienie ?

5. Ile mam czasu na dostarczenie L4 do pracodawcy ?

6.Kiedy L4 się skończy to co robić w pracy. Jakieś papiery trzeba wypełnić.

7. Kiedy pójdę na zdjęcie szwów to dostanę coś od lekarza żeby ubiegać się odszkodowanie ( przysługuje mi ubezpieczenie ? przeczytałem że zus może dać odszkodowanie tylko wtedy kiedy choroba będzie trwała więcej niż 7 dni)

8.A jak się ma to z ubezpieczeniem grupowym w firmie ? Przez jaki okres trzeba być ubezpieczony żeby dostać odszkodowanie i wniosek się wypełnia w pracy ? Jak oni stwierdzają uszczerbek na zdrowiu.

 

Wiem że niektóre pytania nie pasują do działu ale nie chciałem zakładać kilka tematów. Przepraszam :]

Liczę na wyrozumiałość i odpowiedzi na powyższe pytania

Pozdrawiam

Knorpel

Link to comment
Share on other sites

Knorpel wrote:
Witam.
Miałem w pracy wypadek tzn. rozciąłem sobie rękę w okolicy nadgarstka nożem. Powiadomiłem brygadzistkę po czym zawieziono mnie do szpitalu gdzie mi zszyli ranę 2-3 szwy nie patrzałem jeszcze. Nic nie dostałem od chirurga ani od pielęgniarki (Chodzi mi o zwolnienie) powiedziała tylko żeby nie moczyć ręki w wodzie i nic po za tym czy myć jak zmieniać opatrunki. (Byłem trochę w "nerwach" i nie pomyślałem żeby się spytać co robić z raną) . Po czym wróciłem do zakładu. Kierownik stwierdził żebym pojechał do domu.
Pytania.
1.Przysługuje mi się zwolnienie lekarskie
2. Czy chirurg który mnie operował powinien mi wystawić L4 ?
3. Czy mogę iść do swojej przychodni żeby mi wystawili L4 dzień po tygodniu.
4. Na ile dostanę miej więcej takie zwolnienie ?
5. Ile mam czasu na dostarczenie L4 do pracodawcy ?
6.Kiedy L4 się skończy to co robić w pracy. Jakieś papiery trzeba wypełnić.
7. Kiedy pójdę na zdjęcie szwów to dostanę coś od lekarza żeby ubiegać się odszkodowanie ( przysługuje mi ubezpieczenie ? przeczytałem że zus może dać odszkodowanie tylko wtedy kiedy choroba będzie trwała więcej niż 7 dni)
8.A jak się ma to z ubezpieczeniem grupowym w firmie ? Przez jaki okres trzeba być ubezpieczony żeby dostać odszkodowanie i wniosek się wypełnia w pracy ? Jak oni stwierdzają uszczerbek na zdrowiu.

Wiem że niektóre pytania nie pasują do działu ale nie chciałem zakładać kilka tematów. Przepraszam :]
Liczę na wyrozumiałość i odpowiedzi na powyższe pytania
Pozdrawiam
Knorpel
1) To ocenia lekarz;

2) Tak;

3) Tak- z tym, że wystawić można L-4 do 3 dni wstecz- par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawienia zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) Pkt 1;

5) L-4 powinno dotrzeć do pracodawcy do 7 dni- zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2;

6) Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa wniosek do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Pracodawca następnie przekazuje wszelką dokumentację do ZUS, który zazwyczaj wzywa na badanie przez lekarza orzecznika celem ustalenia trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczne lun naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Jednak należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) Oryginał oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie- oryginał, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu i czas trwania niezdolności do pracy nie ma większego znaczenia;

smileys/bigeyes.gif Szkodę można też likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych jak i indywidualnych. Należy zapoznać się z OWU i pobrać od pracodawcy umowę, formularz zgłoszenia szkody. Tak samo wypłaca się odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...