Jump to content
Forum Odszkodowania

Złamanie kciuka


dankowycz
 Share

Recommended Posts

Witam.

W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?

Link to comment
Share on other sites

Jeżeli chodzi o NNW to owszem można dochodzić roszczeń po zakończonym leczeniu.. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS to jednorazowe odszkodowanie się nie należy. Zgłoszenie do ZUS twojej osoby to objęcie Cię wszystkimi świadczeniami zdrowotnymi w ramach Funduszu Zdrowia. Potocznie mówiąc opieką lekarską..
Link to comment
Share on other sites

dankowycz wrote:
Witam.
W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?
1) Można likwidować szkodę z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Brak zaś podstaw prawnych do likwidacji szkody w ramach ZUS. Jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z ZUS należy się wyłącznie za wypadki przy pracy lub traktowane na równo z wypadkiem przy pracy. Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Link to comment
Share on other sites

Zgłaszając szkodę należy przedstawić cala dokumentację z procesu leczenia wraz ze szczegółowym z opisem wypadku. Zanim zrobi Pan zgłoszenie proszę przeczytać ogólne warunki w zakresie przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń i wypłaty świadczenia.
Link to comment
Share on other sites

dankowycz wrote:
Witam.
W lutym zdarzył mi się wypadek na snowboardzie na słowacji. Byłem ubezpieczony na wyjazd na KL i NNW. W Polsce okazało się że potrzebna będzie rekonstrukcja kciuka, która już się odbyła. Jestem studentem dziennym, zgłoszonym do ZUS-u przez rodziców. Koszty Leczenia na Słowacji zostały mi już zwrócone, chcę teraz dostać odszkodowanie z tytułu NNW. Czy mogę starać się o odszkodowanie zarówno od TU i ZUS-u?
Z ZUS - nic Pan nie otrzyma bo wypadek nie był wypadkiem przy pracy (zrównanym lub wypadkiem w szczególnych okolicznościach)

Z NNW - powinien Pan otrzymać świadczenie, jego zakres i wysokość zależeć będzie od ogólnych warunków ubezpieczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią.
Link to comment
Share on other sites

Proszę dokładnie zapoznać się z OWU NNW gdyż zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. W myśl § 3 przedmiotowego przepisu w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. W OWU będzie też informacja co do przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, sposobu wyliczania odszkodowania i wypłaty świadczeń. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego k.c. w zakresie ubezpieczeń są nieważne, chyba że przepisy przewidują wyjątki.
Link to comment
Share on other sites

ZUS nie wyplaca odszkodowania, ubezpieczenie w ZUSie pokrywa opieke lekarska, ale nie wyplacanie odszkodowan. lepiej zwrocic sie do jakiejs firmy, ktora uzyskuje odszkodowania.
Link to comment
Share on other sites

 

brzozka wrote:

ZUS nie wyplaca odszkodowania, ubezpieczenie w ZUSie pokrywa opieke lekarska, ale nie wyplacanie odszkodowan. lepiej zwrocic sie do jakiejs firmy, ktora uzyskuje odszkodowania.

Jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń NNW dobrowolnych to prowadzenie sprawy może być ekonomicznie nieuzasadnione.

Link to comment
Share on other sites

 

brzozka wrote:

no to już każdy musi się sam zastanowić czy się opłaca czy nie :)

Samemu zawsze warto likwidować szkodę z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Jednak jeśli chodzi o spółki odszkodowawcze to może być to dla nich ekonomicznie nieuzasadnione.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...