Jump to content
Forum Odszkodowania

Odmowa przez zus uznania wypadku. Nauczyciel wf


aster
 Share

Recommended Posts

Witam.

Pytałem we wcześniejszym wątku dwa miesiące temu o szanse na uznanie roszczenia w związku z kontuzją na lekcji wf.Przypomnę, że chodziło o naderwanie mięśnia łydki podczas prowadzenia lekcji(gwałtowne ruszenie do piłki w trakcie gry w siatkówkę z uczniami). Wtedy opierałem się tylko na orzeczeniu lekarza oddziału ratunkowego. Chcąc mieć pewność wykonałem później na własny koszt USG łydki, które wykazało zerwanie przyczepu bocznego głowy przyśrodkowej oraz piękny krwiak.Wymusiłem też na lekarzu skierowanie do ortopedy,który wydał stosowne orzeczenie. Już po powrocie ze zwolnienia dolegliwości odnowiły się i wykonałem drugie usg,które wykazało jeszcze rozleglejszy krwiak i przesunięcie przyczepu o 3 cm. Na szczęście ferie zimowe zastąpiły kolejne zwolnienie.

 

Ale do rzeczy. Spisano protokół,uznano to jako wypadek i papiery powędrowały do ZUS. A ZUS po zaledwie 6 tygodniach raczył odpisać i odmówił zakwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy i wypłaty odszkodowania.W uzasadnieniu odmowy wskazano brak czynnika zewnętrznego i to że wykonywałem normalne czynności zawodowe , co wynikało z moich obowiązków jako nauczyciela. Konkluzja jest taka,że mogę się łamać i zrywać mięśnie bez prawa do roszczeń,bo nauczyciele wf mają to ryzyko wpisane w swoją pracę.

Zamierzam napisać odwołanie. Pytanie brzmi: czy nadmierne obciążenie mięśnia wynikające z niewłaściwie przyjętej pozycji można uznać za czynnik zewnętrzny? Gra w siatkówkę wymusza czasem sytuacje takie jak ta, zerwanie mięśnia nigdy nie jest powodowane wyłącznie czynnikiem wewnętrznym. Jaką linię ataku przyjąć?. Pozdrawiam.Paweł

Link to comment
Share on other sites

aster wrote:
Zamierzam napisać odwołanie. Pytanie brzmi: czy nadmierne obciążenie mięśnia wynikające z niewłaściwie przyjętej pozycji można uznać za czynnik zewnętrzny? Gra w siatkówkę wymusza czasem sytuacje takie jak ta, zerwanie mięśnia nigdy nie jest powodowane wyłącznie czynnikiem wewnętrznym. Jaką linię ataku przyjąć?. Pozdrawiam.Paweł
1) Tak. Wyrok S.N. z dn. 15 czerwca 1980 r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”. Wyrok z dnia 30 czerwca 1999 r. II UKN 24/99 „Zdarzenie będące istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną reakcję organizmu i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko wtedy, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy”.

2) Pkt 1- niefortunny odruch powodujący uraz.
Link to comment
Share on other sites

 

aster wrote:

Tak myślałem,dziękuję za odpowiedź i potwierdzenie:)Pozdrawiam niezawodnego Pana Szkodę

Proszę bardzo- przyjemność po mojej stronie. Pragnę dodać, że w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych trzeba dokładnie czytać definicję w OWU. Jednak nie ulega wątpliwości, że niefortunny odruch, potknięcie, następnie uraz będzie musiał obejmować owe definicje. Co do jednorazowego odszkodowania z ZUS to aby spełniona była ustawowa definicja wypadku określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) muszą być spełnione kumulatywnie przesłanki: 1) nagłość zdarzenia; 2) przyczyna zewnętrzna; 3) skutek w postaci urazu lub śmierci; 4) nastąpiło w związku z pracą. Brak jednego z tych elementów powoduje, że zdarzenie nie może być uznane za wypadek przy pracy.

Link to comment
Share on other sites

Witam. Mam następujący problem jako nauczyciel w-f.

W sąsiedniej miejscowości organizowany był turniej piłki siatkowej dla nauczycieli. Nasza szkoła od wielu lat bierze w nim udział. Zostałem wraz z innymi nauczycielami oddelegowany na te zawody. Odbywały się one w dzień roboczy , w godzinach pracy. Podczas gry uległem wypadkowi. Byłem natychmiast w szpitalu. W sumie na zwolnieniu byłem 40 dni. Byłem przekonany iż był to wypadek przy pracy.

Ostatnio zus przysłał do mojej Dyrekcji następujące pytanie: Czy udział w tych zawodach był obowiązkowy i czy wynikał z zakresu obowiązków służbowych?

Zadne zawody nie są obowiązkowe, ale udział w nich moim zdaniem jest wskazany.

Trudniejsza sprawa jest z tym - czy wynikał z zakresu obowiązków służbowych.

1.Moim zdaniem nie startowałem w zawodach jako osoba prywatna tylko jako pracownik szkoły bo tylko tacy mogli brać w nim udział.

2. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie szkoły również poza nią

3. Podczas gry podnosiłem swoje umiejętności potrzebne w pracy

4. Był to wyjazd służbowy

 

Proszę o opinię i pomoc . Dla mnie sytuacja jest oczywista ale zus...............

Mam również obawy czy jeżdząc na szkolenia ( oczywiście z polecenia dyrekcji) i ulegnę wypadkowi to okaże się że nie byłem w pracy??

Pozdrawiam Artur

Link to comment
Share on other sites

poszkodowany 123 wrote:
Witam. Mam następujący problem jako nauczyciel w-f.
W sąsiedniej miejscowości organizowany był turniej piłki siatkowej dla nauczycieli. Nasza szkoła od wielu lat bierze w nim udział. Zostałem wraz z innymi nauczycielami oddelegowany na te zawody. Odbywały się one w dzień roboczy , w godzinach pracy. Podczas gry uległem wypadkowi. Byłem natychmiast w szpitalu. W sumie na zwolnieniu byłem 40 dni. Byłem przekonany iż był to wypadek przy pracy.
Ostatnio zus przysłał do mojej Dyrekcji następujące pytanie: Czy udział w tych zawodach był obowiązkowy i czy wynikał z zakresu obowiązków służbowych?
Zadne zawody nie są obowiązkowe, ale udział w nich moim zdaniem jest wskazany.
Trudniejsza sprawa jest z tym - czy wynikał z zakresu obowiązków służbowych.
1.Moim zdaniem nie startowałem w zawodach jako osoba prywatna tylko jako pracownik szkoły bo tylko tacy mogli brać w nim udział.
2. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie szkoły również poza nią
3. Podczas gry podnosiłem swoje umiejętności potrzebne w pracy
4. Był to wyjazd służbowy

Proszę o opinię i pomoc . Dla mnie sytuacja jest oczywista ale zus...............
Mam również obawy czy jeżdząc na szkolenia ( oczywiście z polecenia dyrekcji) i ulegnę wypadkowi to okaże się że nie byłem w pracy??
Pozdrawiam Artur
1) Wydaje się, że będzie to wypadek przy pracy. Szkolenia to jeszcze inna sprawa i będzie to wypadek przy pracy czy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie za stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacane przez ZUS należy się zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy jeżeli nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, nastąpiło w związku z pracą: a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy; d) w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; e) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; f) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe; g) inne określone przedmiotową ustawą.
Link to comment
Share on other sites

Jeżeli był Pan oddelegowany to można to potraktować jako polecenie przełożonego. Czy został sporządzony protokół powypadkowy? czy w protokole wypadek został uznany jako wypadek przy pracy?
Link to comment
Share on other sites

Ustęp 4 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „ustalono następujące okoliczności wypadku:”.

(...)

 

Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym.

 

„Ustalono następujące przyczyny wypadku:”

- (...)

 

- „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):”

(...)

 

- „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):”

(...)

 

- „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)”

(...)

 

Ustęp 6 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)”.

(...)

 

Ustęp 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest)

- wypadkiem przy pracy

- traktowani na równi z wypadkiem przy pracy

co uzasadnia się następująco:”

(...)

 

Ustęp 8 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy”.

 

Czasowa niezdolność do pracy zarezerwowana jest dla wypadków indywidualnych. Natomiast zaznacza się wyłącznie „zbiorowy” lub wyłącznie „śmiertelny” lub też wyłącznie „ciężki” przekreślając pozostałe.

konrad157 wrote:
Głównie punkt 5 protokołu powypadkowego powinien być w płaszczyźnie praktycznej tak opisany (oczywiście to tylko przykład) – ustalono następujące przyczyny wypadku: bezpośrednią przyczyną wypadku był (…), pośrednią przyczyną wypadku był (…), elementem przyczyniającym się pośrednio do zaistnienia opisywanego zdarzenia był (…), nie można przyjąć, że przyczyną zdarzenia była niesumienna np. obsługa (…), z zeznań świadków wynika (określić numer załącznika do protokołu powypadkowego, w którym znajdują się zeznania świadków) wynika że (…), podsumowując powyższe odrzuca się możliwość niesumiennej np. obsługi (…) przez poszkodowanego Imię i Nazwisko. Tak powinna wyglądać pierwsza cześć pkt. 5 w ogólnym zarysie, pozostałe elementy tegoż punktu opisał forumowicz Szkoda.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
szkoda wrote:
aster wrote:
Zamierzam napisać odwołanie. Pytanie brzmi: czy nadmierne obciążenie mięśnia wynikające z niewłaściwie przyjętej pozycji można uznać za czynnik zewnętrzny? Gra w siatkówkę wymusza czasem sytuacje takie jak ta, zerwanie mięśnia nigdy nie jest powodowane wyłącznie czynnikiem wewnętrznym. Jaką linię ataku przyjąć?. Pozdrawiam.Paweł
1) Tak. Wyrok S.N. z dn. 15 czerwca 1980 r. III PR 33/80 „Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 12.VI.1975 r. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że wypadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi”. Wyrok z dnia 30 czerwca 1999 r. II UKN 24/99 „Zdarzenie będące istotnym zewnętrznym czynnikiem wywołującym negatywną reakcję organizmu i stanowiące przyczynę wypadku przy pracy, posiada cechę nagłości tylko wtedy, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy”.

2) Pkt 1- niefortunny odruch powodujący uraz.
Witam ponownie.
W związku z nie uznaniem przez ZUS mojego zdarzenia jako wypadku przy pracy złożyłem odwołanie do sądu. Odpowiedź sądu była korzystna dla mnie,ale nie zakończyła sprawy. Mianowicie sąd w swoim orzeczeniu odrzucił interpretację ZUS w kwestii czynnika zewnętrznego i przyznał, że może nim być niefortunny odruch. Zarzucił ZUS-owi rażące luki w zgromadzonej dokumentacji medycznej, które nie umożliwiają ocenę, czy uraz powstał w wyniku schorzenia wewnętrznego, które byłoby podstawą do nieuznania wypadku. ZUS dostał burę i polecenie uzupełnienia dokumentacji i ponowne rozpatrzenie sprawy, co należy interpretować jako polecenie znalezienia dowodu na to,że istniało wcześniejsze schorzenie o ile ZUS zamierza upierać się przy niewypłacaniu odszkodowania, gdyż jest to jedyna przesłanka, na której może się oprzeć. Otrzymałem właśnie wezwanie od ZUS z żądaniem dostarczenia dowodów medycznych(kserokopie dokumentacji medycznej od lekarza rodzinnego i specjalistów, u których leczyłem się przed wypadkiem) w terminie 14 dni (ale od od jakiej daty?). Ostrzega się mnie, że w przypadku niespełnienia tego żądania moja sprawa skończy się ze skutkiem ujemnym prawnie dla mnie. Orzeczenie sądu wyraźnie narzuca na zus obowiązek uzupełnienia dokumentacji, a to ja czuję się zmuszony pod groźbą i presją czasu do ponownego biegania po lekarzach i zbierania papierków. W jaki sposób mam rozumieć wcześniejsze leczenie u specjalistów i jakiego okresu czasu to ma dotyczyć?

Czy ZUS nie powinien powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu oraz specjalistów, do których ten mnie kierował o wgląd do dokumentacji-jako zobligowany do uzupełnienia dokumentacji i zainteresowany w kwestii znalezienia podstaw do podtrzymania swojej decyzji odmownej?Na kim ciąży obowiązek udowodnienia swojej racji i kto jest stroną ponoszącą skutek prawny w tej sytuacji?
Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Witam wszystkich.

Może ta informacja zmotywuje do działania i podbuduje wszystkich,którzy stali się ofiarą braku tzw. "czynnika zewnętrznego" w mniemaniu ZUS.Moja sprawa o odszkodowanie za wypadek przy pracy zakończyła się sukcesem. Wskutek orzeczenia sądu rejonowego o ponowne rozpatrzenie sprawy ZUS zmienił front,uznał zdarzenie za wypadek przy pracy i skierował mnie do lekarza orzecznika.Ten nie robił już ceregieli i po wywiadzie, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu przyznał mi 5%-owy uszczerbek na zdrowiu.Najniższy,bo najniższy w tym przypadku,ale sprawiedliwości stało się zadość.Po ponad pół roku nerwów i starań otrzymałem to, co wydawało się oczywiste. Co najciekawsze- pracownica ZUS, która prowadziła mój przypadek nawet po orzeczeniu sądu uważała, że jako wf-ista jestem z urzędu narażony na takie kontuzje, a to zwalnia ZUS od świadczeń za ich skutki:)"Bo to przecież Pana zwykłe obowiązki"(cytat). Jestem za tym, aby pracowników ZUS poddawać przymusowym szkoleniom, na których będą zapoznawani z orzeczeniami Sądu Najwyższego i sądów niższej instancji w podobnych przypadkach, o których zdają się nie mieć bladego pojęcia ferując swoje wyroki. Podsumowując-warto i trzeba odwoływać się od podobnych decyzji urzędników, którzy często kierują się literą wewnętrznych wytycznych i swoim "widzi mi się", a nie obiektywną prawdą i prawami pracownika. Dziękuję za fachowe porady panu Szkodzie

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Witam

Mam pewien problem :/

Mam wypadek przy pracy na lekcji wf nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej podczas pokazu ćwiczenia z piłką nożną w wyniku dynamicznego przemieszczania się i kontaktu stopy z parkietem doznał złamania kostki bocznej.

Jaka jest przyczyna zewnętrzna?? Bo piła nie miała nic wspólnego z tym wypadkiem :/

czy niefortunny odruch powodujący uraz do tego się zalicza??? Czy zus przyjmnie taką przyczynę zewnętrzna?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...