Jump to content
Forum Odszkodowania

wypadek uciecie paliczka


valdi20
 Share

Recommended Posts

Chcialbym się dowiedzieć ile bedzie procent odszkodowania za ucięcie paliczka prawej reki drugiego palca. Miałem wypadek na quadzie kiedy chcialem założyć łańcuch na odpalonym.
Link to comment
Share on other sites

Wszystko zależy z jakiej polisy będzie likwidowana szkoda, jak wygląda zapis w OWU oraz jak przedstawia się tabela do owej polisy. Na te wszystkie pytania odpowiedzi możesz udzielić sobie sam, wystarczy tylko poczytać..
Link to comment
Share on other sites

Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych. Proszę zapoznać się z OWU umowy, tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, przedmiotu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz sposobu wyliczania odszkodowania. Odszkodowanie wylicza się zwykle jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Jeśli chodzi o jednorazowe odszkodowanie z ZUS to trwały uszczerbek na zdrowiu ocenia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłat jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974).
Link to comment
Share on other sites

Witam,

proszę napisać w jakich okolicznościach doszło do wypadku (wypadek przy pracy?). Jeżeli chodzi o odszkodowanie z NNW wówczas może się dowiedzieć z tabel uszczerbku na zdrowiu jaki procent przysługuje za doznany uraz.

Link to comment
Share on other sites

Jeśli zaś chodzi o ustawowy termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela to jeśli chodzi o likwidację szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych to zastosowanie mają przepisy k.c., a konkretnie przepis art. 817 § 1 k.c. mówiący, że ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1 art. 817 k.c.. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających (np. OWU- Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą zawierać postanowienie, że ubezpieczyciel zobowiązany jest to likwidacji szkody w terminie 14 dni). Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej ustawy, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
Link to comment
Share on other sites

Do wypadku doszło po godzinach pracy. Była to wieś. no i z głupoty nie wyłaczyłem quada. czy ktoś pomogłby mi to obliczyć?
Link to comment
Share on other sites

 

valdi20 wrote:

Do wypadku doszło po godzinach pracy. Była to wieś. no i z głupoty nie wyłaczyłem quada. czy ktoś pomogłby mi to obliczyć?

1) Nie sposób policzyć odszkodowanie na forum skoro nie wiemy na ile opiewa Pana ubezpieczenie (tj. na jaką kwotę) oraz ile otrzyma Pan trwałego, procentowego uszczerbku na zdrowiu. Proszę więc zapoznać się z OWU oraz tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu. Będzie w OWU napisane jak liczyć odszkodowania tj. ile za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje % sumy odszkodowania. Metoda uproszczona to iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i suma ubezpieczenia.

Link to comment
Share on other sites

 

valdi20 wrote:

za utrate palca u reki mam 7 % a ubezpieczony jestem na 6000. a o co chodzi z trwałym uszczerbkiem. czli dochodzi coś jeszcze ?

Przy ubezpieczeniach NNW Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w kwocie, która stanowi iloczyn % trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. W Pana przypadku za 1 % uszczerbku otrzyma Pan 60,00 zł.

Link to comment
Share on other sites

 

valdi20 wrote:

za utrate palca u reki mam 7 % a ubezpieczony jestem na 6000. a o co chodzi z trwałym uszczerbkiem. czli dochodzi coś jeszcze ?

Owe 7 % to właśnie trwały uszczerbek na zdrowiu. Proszę przeczytać w OWU ile przysługuje % odszkodowania za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Pomagałem sąsiadowi doczepić przyczepę u niego na gospodarce i zaczep spadł mi na palec. Zmiażdzenie było takie duże, że musieli mi amputować paliczek paznokciowy w lewej ręcę. Po zabiegu mam sporą bliznę i mimo że to lewa ręka to palec wskazujący już nie jest taki sprawcy. Nie mogę do konca chwytać i mam przez to problemy w pracy. Chciałem zapytać ile mógłbym za to dostać odszkodowania bo nie wiem czy robić sąsiadowi problemy z tego powodu bochce się dogadać.

 

Link to comment
Share on other sites

Szanowny Panie,

jeśli do wypadku doszło w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, możliwe jest dochodzenie odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego Pana sąsiada. Nie musi Pan być zatrudniony na gospodarstwie, wystarczy iż świadczył Pan pomoc i działania związane były z pracą rolną, nie zaś gospodarstwem domowym. Odszkodowanie z oc rolnego obejmuje nie tylko zadośćuczynienie za ból i cierpienie, ale także zwrot kosztów leczenia (np. opatrunków czy środków przeciwbólowych), utraconych dochodów czy też kosztów opieki i pomocy osób trzecich. W takich wypadkach, gdy doszło do amputacji a na palcu pozostała blizna, zaś zakres ruchomości jest ograniczony - uzyskane odszkodowanie może być spore. Pokryje również wszelkie szkody i konsekwencje wypadku. Więcej informacji znajdzie Pan w publikacji: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/odszkodowanie-z-oc-rolnika/

Utrata w obrębie paliczka paznokciowego to uszczerbek od 5-7% uszczerbku, jeśli ograniczenie chwytania i dysfunkcja jest znaczna uszczerbek może być znacznie wyższy. Dlatego warto zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, aby uzyskać stosowne odszkodowanie za doznany uszczerbek i wszelkie życiowe utrudnienia z tym związane.

Pozdrawiam

Marta Sordon

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...