Jump to content
Forum Odszkodowania

zbyt niskie odszkodowanie z PZU


pepe
 Share

Recommended Posts

cześć, chciałbym się was poradzić - mój ojciec jako pracownik szkoły, będąc przez nią ubezpieczony, dostał decyzję z PZU, ze lekarz wycenił uraz ręki (złamany nadgarstek, ręka prawa) na 6 % i odszkodowanie ok 600 zł. Nadmienie, że w ZUSie wycenili mu na 8% i ok 5 tys to bylo wiec wydaje mi się, ze pzu troche za mało oszacował...

 

po pierwsze mój ojciec nie był na zadnej komisji lekarskiej, rozumiem, że to takie normalne działanie PZU z góry ustalające szkode?

po drugie jak się odwołać ? czyli do kogo? w tej dycyzji w ogóle nie ma informacji o prawie do odwołania się tylko, że roszczen spornych mozna dochodzic na drodze sadowej, ale rozumiem, ze odwolać się można? do tego samego organu wydającego decyzję?

Link to comment
Share on other sites

1) Po prostu była wydane orzeczenie lekarskie pośrednie, zaoczne;

 

2) Odwołanie składa się do organu który wydał decyzję;

 

3) Tak- można składać odwołanie aż to terminu przedawnienia roszczenia;

 

4) Tak. Pkt 2. Przed odwołanie warto zażądać orzeczenia lekarskiego, tabeli oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu za danych uraz i decyzję na piśmie. Można wówczas skonsultować uraz z lekarzem mającym doświadczenie w orzekaniu na ile on oceniłby trwały uszczerbek na zdrowiu.

Link to comment
Share on other sites

zatem zanim wystosuję odwołanie, powinienem wcześniej zażądać orzeczenia lekarskiego? wtedy dostanę to zaoczne czy ojciec bedzie musiał się stawić się na badanie? w internecie znalazłem tabele z urazami i widelkami % czy tym moge sie kirować czy tez OWU są inne dla danej polisy? jeszcze mam pytanie czy tak jak w ZUSie mogą jeszcze obniżyć przy odwołaniu oszacowanie?
Link to comment
Share on other sites

pepe wrote:
zatem zanim wystosuję odwołanie, powinienem wcześniej zażądać orzeczenia lekarskiego? wtedy dostanę to zaoczne czy ojciec bedzie musiał się stawić się na badanie? w internecie znalazłem tabele z urazami i widelkami % czy tym moge sie kirować czy tez OWU są inne dla danej polisy? jeszcze mam pytanie czy tak jak w ZUSie mogą jeszcze obniżyć przy odwołaniu oszacowanie?
1) Tak, również tabel oceny i decyzji;

2) Nie- to jest potrzebne do oceny decyzji i ewentualnego odwołania tak aby wiedzieć czy warto się odwoływać;

3) OWU jest dla danej polisy- być może Pan zawarł tą samą co na stronie internetowej;

4) Tak- nie ma przepisy, który zakazywałby dokonanie innej oceny, mniej korzystnej.
Link to comment
Share on other sites

dziękuję za informacje, proszę mi jeszcze wyjaśnić czy termin na odwołanie będzie biegł na nowo od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, czy tez w tym samym terminie powinienem zwrócić się o nie jak i złożyć odwołanie?
Link to comment
Share on other sites

 

pepe wrote:

dziękuję za informacje, proszę mi jeszcze wyjaśnić czy termin na odwołanie będzie biegł na nowo od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, czy tez w tym samym terminie powinienem zwrócić się o nie jak i złożyć odwołanie?

1) Termin na odwołanie nigdy nie biegnie na nowo, a jedynie termin na przedawnienie roszczenia który wynosi w tym przypadku 3 lata (20 lat w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa). Teraz zależy czy chodzi Panu o odwołanie do decyzji T.U. czy o sprzeciw (w tym odwołanie) od decyzji ZUS. Jeśli chodzi o odwołanie od decyzji T.U. to odwołanie można złożyć w każdym czasie aż do czasu przedawnienia roszczenia. Jeśli zaś chodzi o sprzeciw (w tym odwołanie) od decyzji ZUS to tutaj terminy są ściślej określone. ZUS samodzielnie sporządza i doręcza orzeczenia lekarza orzecznika. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Link to comment
Share on other sites

 

szkoda wrote:

pepe wrote:

dziękuję za informacje, proszę mi jeszcze wyjaśnić czy termin na odwołanie będzie biegł na nowo od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, czy tez w tym samym terminie powinienem zwrócić się o nie jak i złożyć odwołanie?

1) Termin na odwołanie nigdy nie biegnie na nowo, a jedynie termin na przedawnienie roszczenia który wynosi w tym przypadku 3 lata (20 lat w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa).

Jeśli chodzi o termin przedawnienia w TU to każde pismo w sprawie przerywa bieg przedawnienia i termin biegnie na nowo.

Link to comment
Share on other sites

W myśl art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 3) przez wszczęcie mediacji. Zgodnie z art. 124 § 1 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Zgodnie zaś z § 2 tegoż artykułu w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...