Jump to content
Forum Odszkodowania

KOLIZJA DROGOWA - PROSZĘ O POMOC -


Recommended Posts

PROSZĘ POMÓŻCIE

28 marca miałem kolizję drogową w Niemczech. Byłem pasażerem, kierowca zasnął i wjechał wynajętym busem w barierki. Auto nadaje się do kasacji. Jemu nic się nie stało ale ja zauważyłem, że łzawię krwią. Wypadek był około 6 rano a dojechaliśmy do szpitala w Polsce po 22godzinach od zdarzenia. Policja niemiecka spisała protokół i tyle. W szpitalu mnie zatrzymali i leżałem 5 dni. Miałem pozaklejane obydwa oczy, ponieważ były w nich kawałki szkła z pękniętej szyby. Po wypisaniu ze szpitala napisano w karcie informacyjnej - RANA W RĄBKU ROGÓWKI OKA PRAWEGO, EROZJA I LICZNE CIAŁA OBCE ROGÓWKI OBU OCZU, KRWIAKU PODSPOJÓWKOWE OBU OCZU. Na zwolnieniu lekarskim byłem miesiąc i prywatnie raz w tygodniu jeżdżiłem na kontrole. Na dodatek po szpitalu złapało mnie ,,wirusowe zapalenie spojówek" ponieważ oczy były słabe i nie obroniły się przed pyłkami w powietrzu.

PROSZĘ O PORADĘ O JAKĄ KWOTĘ ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?

Link to comment
Share on other sites

Kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania zawsze ocenia się indywidualnie. Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody osobowej przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywiania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą z góry także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty odszkodowawczej tzw. renta odszkodowawcza na zwiększone potrzeby lub z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 10 czerwca 1999 r. II UKN 681/98 „Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę (art. 445 § 1 KC) należy uwzględniać przede wszystkim nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym” (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1970 r., II PR 267/70, OSNCP 1971 z. 6, poz. 103 oraz z dnia 15 lipca 1977 r., IV CR 266/77 i z dnia 23 kwietnia 1969 r., I PR 23/69 – nie publikowane). Podobnie S.N. w wyroku z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 „Oceniając rozmiar doznanej krzywdy trzeba zatem wziąć pod rozwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury” (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, OSNC 1974, nr 9, poz. 145 oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1965 r., II PR 280/65, OSNCP 1966, nr 10, poz. 168, z dnia 4 czerwca 1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 37, z dnia 10 października 1967 r., I CR 224/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 107, z dnia 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, OSNCP 1981, nr 5, poz. 81, z dnia 10 grudnia 1997 r., III CKN 219/97, nie publ., z dnia 20 marca 1998 r., II CKN 650/97, nie publ., z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, nie publ., z dnia 12 października 2000 r., IV CKN 128/00, nie publ., z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, nie publ., z dnia 29 września 2004 r., II CK 531/03, nie publ., z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 40 oraz z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, nie publ., z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, OSNC-ZD 2008, nr D, poz. 95, z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010, nr 5, poz. 47, z dnia 26 listopada 2009 r., III CSK 62/09, OSNC-ZD 2010, nr C, poz. 80 i z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 244/09, nie publ.). Przykładowo, w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, wysokość zadośćuczynienia dla powoda – ucznia poparzonego w dniu 24 listopada 1994 r. (łączna powierzchnia oparzeń – 7%, w tym oparzenia pierwszego i drugiego stopnia twarzy oraz drugiego i trzeciego stopnia rąk), została ustalona na 70 000 zł, a w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 r. III CKN 339/98, powódce, studentce medycyny, przyznano w 1996 r. zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł w związku z uszkodzeniem w wypadku samochodowym łokcia prawej ręki, przejawiającym w znacznym ograniczeniu prostowania i zginania tej ręki. W innej znów sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 135 900 zł w związku z wieloodłamaniowym złamaniu kości podudzia lewego, skrócenia podudzia, przemieszczenia kości, złamania żeber, stłuczenia płatów czołowych mózgu, wstrząśnienia mózgu, złamania zębów, połamania kości śródręcza, ran ciętych i szarpanych czoła, warg, języka, rąk i tułowia. Stopień utraty zdrowia przez powoda biegły określił na 40%, a jeszcze w innej sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 450 000 zł w związku z trwałym następstwem doznanych obrażeń jest ograniczenie ruchomości kręgosłupa oraz deformacji trzonów dwóch kręgów w odcinku lędźwiowym, ograniczenie ruchomości lewego stawu kolanowego i lewego stawu skokowego, słaby zrost kości lewego podudzia, znaczne zniekształcenie prawej kości piętowej z wtórnymi zmianami zwyrodnienia w stawie skokowo-piętowym oraz brak palca prawej stopy, gdzie trwały uszczerbek na zdrowiu wynosił 74%. Nie można całkowicie abstrahować od tendencji występujących w orzecznictwie w porównywalnych przypadkach, gdyż konfrontacja analizowanego przypadku z innymi pozwala uniknąć rażących dysproporcji kwot zasądzanych z tytułu zadośćuczynienia, które mogłyby godzić w poczucie sprawiedliwości.
Link to comment
Share on other sites

tito891 wrote:
Kompletnie nic z tego nie rozumiem. Co mnie obchodzi kto ile dostał za poparzenie albo złamanie kręgosłupa....
Toż to wszystko jest trywialne. Pytanie było co to tego o jaką kwotę odszkodowania można się ubiegać. Ja odpowiedziałem, że kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania ocenia się zawsze indywidualnie i wskazałem kryteria obiektywne które bierze się pod uwagę wyceniając roszczenie. Ponadto sądy właśnie posługują się przykładowymi orzeczeniami w których przy danym procentowym uszczerbku na zdrowiu przyznane dane wartość roszczeń. Wobec tego owe sprawy gdzie doznano innych urazów są bardzo cenne i dają orientacyjną wskazówkę ile można otrzymać przy danym uszczerbku na zdrowiu.
tito891 wrote:
PROSZĘ O PORADĘ O JAKĄ KWOTĘ ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?
Link to comment
Share on other sites

tito891 wrote:
PROSZĘ POMÓŻCIE
28 marca miałem kolizję drogową w Niemczech. Byłem pasażerem, kierowca zasnął i wjechał wynajętym busem w barierki. Auto nadaje się do kasacji. Jemu nic się nie stało ale ja zauważyłem, że łzawię krwią. Wypadek był około 6 rano a dojechaliśmy do szpitala w Polsce po 22godzinach od zdarzenia. Policja niemiecka spisała protokół i tyle. W szpitalu mnie zatrzymali i leżałem 5 dni. Miałem pozaklejane obydwa oczy, ponieważ były w nich kawałki szkła z pękniętej szyby. Po wypisaniu ze szpitala napisano w karcie informacyjnej - RANA W RĄBKU ROGÓWKI OKA PRAWEGO, EROZJA I LICZNE CIAŁA OBCE ROGÓWKI OBU OCZU, KRWIAKU PODSPOJÓWKOWE OBU OCZU. Na zwolnieniu lekarskim byłem miesiąc i prywatnie raz w tygodniu jeżdżiłem na kontrole. Na dodatek po szpitalu złapało mnie ,,wirusowe zapalenie spojówek" ponieważ oczy były słabe i nie obroniły się przed pyłkami w powietrzu.
PROSZĘ O PORADĘ O JAKĄ KWOTĘ ODSZKODOWANIA MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ?
Może Pan likwidować szkodę z tytułu OC sprawcy (odszkodowanie i zadośćuczynienie) oraz z NNW kierowcy i pasażerów oraz z innych posiadanych NNW.
Odszkodowanie z OC to wszystkie koszty poniesione na leczenie, czyli np. za taksówki - trzeba udokumentować fakturami, za wizyty lekarskie i leki - rachunki, utracony zarobek i inne straty.
Zadośćuczynienie zależy od wielu czynników, m.in stopnia trwałości uszczerbku na zdrowiu, komplikacji zdrowotnych, życiowych i.in.
Bez znajomości okoliczności około-wypadkowych oraz dokumentacji medycznej nie da się określić sum o jakie należy wnosić. Proszę o kontakt z Kancelarią wówczas po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy będzie można przybliżyć te kwoty. ps. e-mail nic nie kosztuje
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Nie chce zakladac nowego tematu wiec sprobuje tutaj.

 

Firma ubezpieczeniowa chce odemnie oryginalow rachunkow poniesionych kosztow leczenia przy zgloszeniu z NNW. Czy to jest normalna rzecz? Co jesli chcialbym zwrotu tych kosztow takze z OC sprawcy?

Link to comment
Share on other sites

żądanie rachunków za leczenie jest uzasadnione. Nie może Pan dochodzić 2x pieniędzy za koszty leczenia - przysługują tylko do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Można ich dochodzić z wybranej przez siebie polisy.

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Powiedzmy, ze jestem ubezpieczony w kilku miejscach. Wszedzie moge sie ubiegac o odszkodowanie w zwiazku z uszczerbkiem na zdrowiu ale o zwrot kosztow leczenia tylko z jednego ubezepieczenia?
Link to comment
Share on other sites

 

grzes123 wrote:

Powiedzmy, ze jestem ubezpieczony w kilku miejscach. Wszedzie moge sie ubiegac o odszkodowanie w zwiazku z uszczerbkiem na zdrowiu ale o zwrot kosztow leczenia tylko z jednego ubezepieczenia?

Tak. Gdyby za ten sam koszt otrzymał Pan pieniądze z kilku źródeł doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...