Jump to content
Forum Odszkodowania

Odszkodowanie od PZU (NNW)


grzenma0
 Share

Recommended Posts

Dzieñ dobry,

 

podczas biegu uszkodzi?am sobie mi??ie? strza?kowy. Wyst?pi?am do PZU o odszkodowanie (mam pakiet z firmy). Otrzyma?am negatywn? odpowied? z uzasadnieniem:

Uzasadnienie decyzji

W warunkach umowy ubezpieczenia okre?lili?my definicj? nieszcz??liwego wypadku, któr? zamie?cili?my poni?ej, w

zagadnieniach prawnych. W przed?o?onej dokumentacji medycznej nie ma informacji, ?e zg?aszane dolegliwo?ci maj?

charakter urazowy a przyczyn? ich powstania by?a gwa?townie dzia?aj?ca przyczyna zewn?trzna. Zatem nie mo?na stwierdzi?

i? obecnie zg?aszany uszczerbek na zdrowiu zosta? spowodowany nieszcz??liwym wypadkiem obj?tym odpowiedzialno?ci? PZU

?ycie SA.

Dlatego nie mo?emy wyp?aci? Pani pieni?dzy.

Na ko?cu listu zamie?cili?my informacje o podstawach prawnych, które s? podstaw? do odmowy ?wiadczenia.

Podstawy Prawne

Zgodnie z postanowieniami:

?? ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwa?ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego

spowodowanego nieszcz??liwym wypadkiem zatwierdzonych Uchwa?? Nr UZ/86/2004 z dnia 3 marca 2004 roku Zarz?du

PZU ?ycie SA, ze zmianami zatwierdzonymi Uchwa?? Nr UZ/145/2009 z dnia 14 maja 2009 roku Zarz?du PZU ?ycie SA,

Uchwa?? Nr UZ/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku Zarz?du PZU ?ycie SA oraz Uchwa?? Nr UZ/150/2013 Zarz?du PZU

?ycie SA z dnia 5 sierpnia 2013 roku.

?? § 4 ogólnych warunków zakres ubezpieczenia obejmuje wyst?pienie u ubezpieczonego trwa?ego uszczerbku na zdrowiu

spowodowanego nieszcz??liwym wypadkiem zaistnia?ym w okresie odpowiedzialno?ci PZU ?ycie SA

?? ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS zatwierdzonych uchwa?? nr UZ/166/2015 z dnia

11 wrze?nia 2015 roku Zarz?du PZU ?ycie SA, ze zmianami zatwierdzonymi uchwa?? nr UZ/238/2015 z dnia 15 grudnia

2015 roku Zarz?du PZU ?ycie SA.

?? § 2 ust. 1 pkt 5 ogólnych warunków okre?lenie nieszcz??liwy wypadek oznacza niezale?ne od woli i stanu zdrowia osoby,

której ?ycie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwa?towne zdarzenie wywo?ane przyczyn? zewn?trzn?, b?d?ce

wy??czn? oraz bezpo?redni? przyczyn? zdarzenia obj?tego odpowiedzialno?ci? PZU ?ycie SA

 

Dane medyczne, które przedstawi?am zawiera?y informacje:

Wywiad:przeci??enie podudzia prawego

S86- uraz mi?snia i ?ci?gna. Poprosz? o pomoc w uzyskaniu odszkodowania od PZU. Co mog? w tej sprawie jeszcze zrobi??

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...